x close

รู้ก่อนสอบ ! รวมเนื้อหา-รูปแบบข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561

แกทแพท 61

          รวมเนื้อหา-รูปแบบ-จำนวนข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ แต่ละวิชาจะออกเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน

          จากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561  ในระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561 และในส่วนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ได้กำหนดสอบระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการกำหนดสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ที่ยึดหลักการสำคัญให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6
          ล่าสุด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศออกมาแล้ว เกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ รวมถึงตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

GAT ความถนัดทั่วไป (60 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบบทความให้อ่าน และปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก

          ส่วนที่ 1 เชื่อมโยง การอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา  (150 คะแนน)

          ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ (150 คะแนน)

               1. Speaking and Conversation
               2. Vocabulary
               3. Structure and Writing
               4. Reading Comprehension

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (45 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 30 ข้อ 180 คะแนน ในส่วนระบายคําตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข : 15 ข้อ 120 คะแนน

          เนื้อหา

               1. ตรรกศาสตร์
               2. เซต
               3. ระบบจำนวนจริง
               4. ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
               5. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
               6. เรขาคณิตวิเคราะห์
               7. ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
               8. เมทริกซ์
               9. เวกเตอร์
               10. จำนวนเชิงซ้อน
               11. กำหนดการเชิงเส้น
               12. ลำดับและอนุกรม
               13. แคลคูลัสเบื้องต้น
               14. การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
               15. ความน่าจะเป็น
               16. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
               17. การแจกแจงปกติ
               18. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

          เนื้อหา

               1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
               2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
               3. สารและสมบัติของสาร
               4. แรงและการเคลื่อนที่
               5. พลังงาน
               6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
               7. ดาราศาสตร์และอวกาศ

แกทแพท 61

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (70 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 60 ข้อ 240 คะแนน ในส่วนระบายคําตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข : 10 ข้อ 60 คะแนน

          เนื้อหา

               1. กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่
               2. ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
               3. เคมี สาร และสมบัติของสาร
               4. พลังงาน ความร้อน และของไหล
               5. คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (34 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 20 ข้อ 60 คะแนน แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน : 10 ข้อ 30 คะแนน และแบบอัตนัย : 4 ข้อ 210 คะแนน

          เนื้อหา

               1. ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
               2. ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (120 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

          เนื้อหา

               1. ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
               2. สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 90 ข้อ 225 คะแนน และแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน : 10 ข้อ 75 คะแนน

          เนื้อหา

               1. ทัศนศิลป์
               2. ออกแบบ
               3. ดนตรี
               4. นาฏศิลป์ / การแสดง
 
PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

          เนื้อหา

               1. คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
               2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
               3. สำนวน (Expression)
               4. วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
               5. การออกเสียง (Prononciation)

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

          เนื้อหา

               1. คําศัพท์แยกตามประเภทของคํา รวมทั้งสํานวนที่ประกอบขึ้นจากคํานามและคำกริยา (NomenVerb-Verbindungen) และสํานวนที่มีความหมายเฉพาะ (idiomatische Ausdrücke)
               2. ไวยากรณ์ระดับคำและระดับประโยค (Grammatik)

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

          เนื้อหา

               1. คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
               2. คันจิขั้นพื้นฐาน
               3. ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
               4. สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
               5. ญี่ปุ่นศึกษา

แกทแพท 61
 
PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

          เนื้อหา

               1. คำศัพท์ และสำนวน
               2. ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
               3. สัทอักษร
               4. ความรู้ทั่วไป
               5. อักษรจีน
               6. การเขียน
               7. การอ่าน
               8. สนทนา

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

          เนื้อหา

               1. ไวยากรณ์
               2. วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
               3. คำศัพท์
               4. ความเข้าใจภาษา

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

          เนื้อหา

               1. คำศัพท์พื้นฐาน
               2. ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
               3. ความเข้าใจภาษา

PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

          เนื้อหา

               1. ไวยากรณ์
               2. คําศัพท์
               3. สังคมและวัฒนธรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้ก่อนสอบ ! รวมเนื้อหา-รูปแบบข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561 โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 15:47:40 45,208 อ่าน
TOP