x close

สั่งปิด 56 หลักสูตร ม. เอกชน 10 แห่ง ไม่ได้มาตรฐาน-งดรับนักศึกษา !

สั่งปิด 56 หลักสูตร ม. เอกชน 10 แห่ง ไม่ได้มาตรฐาน

           เลขา กกอ. สั่งปิด 56 หลักสูตร ม. เอกชน 10 แห่ง หลังมีปัญหาหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน พร้อมงดรับนักศึกษาอีก 22 หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559

           จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เผยรายชื่อ 10 มหาวิทยาลัยเอกชน จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน พร้อมแนะให้ผู้เรียนพิจารณาก่อนตัดสินใจสมัครนั้น [อ่านข่าว เผยรายชื่อ 10 ม. เอกชน ไร้คุณภาพ แนะนักศึกษาพิจารณาก่อนสมัครเรียน]

           สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรไม่ได้มาตราฐาน 10 แห่ง มีดังนี้

           1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
           2. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
           3. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
           4. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
           5. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี
           6. วิทยาลัยทองสุข
           7. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
           8. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
           9. สถาบันรัชต์ภาคย์
           10. มหาวิทยาลัยราชธานี จ.อุบลราชธานี
           ความคืบหน้าล่าสุด (26 เมษายน 2560)  ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ กกอ. เผยความคืบหน้ากรณี 10 มหาวิทยาลัยเอกชนที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน โดย สกอ. ลงไปตรวจสอบข้อมูล แบ่งเป็น หลักสูตรนอกสถานที่ตั้ง 78 หลักสูตร ที่จัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานใน 5 สถาบัน ได้รับความร่วมมือจากสภามหาวิทยาลัย ขอปิดหลักสูตรไปแล้ว 56 หลักสูตร เหลือ 22 หลักสูตร ทั้งนี้ สกอ. ขอให้งดรับนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559

           อย่างไรก็ดี ในจำนวนดังกล่าว พบว่า มี 2 หลักสูตรที่ยังเปิดสอน ซึ่ง สกอ. จะลงไปตรวจสอบ เพราะเราขอให้งดรับนักศึกษา ไม่ได้ขอให้ปิดหลักสูตร ดังนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะเปิดสอนนักศึกษาให้จบการศึกษาก่อน นอกจากนี้มี 3 หลักสูตรขอเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน

           สำหรับ 20 หลักสูตร ใน 8 มหาวิทยาลัย ที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานนั้น สภามหาวิทยาลัย ขอปิดไปแล้ว 3 หลักสูตร แจ้งให้งดรับนักศึกษา 3 หลักสูตร แก้ไขหลักสูตรตามเอกสาร 9 หลักสูตร รอดูการดำเนินการ 5 หลักสูตร อย่างไรก็ตาม 2 ใน 5 หลักสูตร มีปัญหาจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพกำหนด โดยรับนักศึกษาเกินกว่าที่สภาวิชาชีพกำหนด


           สำหรับ 20 หลักสูตร ใน 8 มหาวิทยาลัย ที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีดังนี้

           1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 6 หลักสูตร ได้แก่

           - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
           - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)
           - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร5ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
           - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 2558)
           - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
           - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

           2. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 2 หลักสูตร ได้แก่

           - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
           - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

           3. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2 หลักสูตร ได้แก่

           - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
           - หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและนาฎศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

           4. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 3 หลักสูตร ได้แก่

           - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
           - หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
           - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

           5. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี 2 หลักสูตร ได้แก่

           - หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
           - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

           6. วิทยาลัยทองสุข 3 หลักสูตร ได้แก่

           - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
           - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
           - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

           7. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 1 หลักสูตร ได้แก่

           - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

           8. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 หลักสูตร ได้แก่

           - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

           ทั้งนี้ ในส่วนที่ สกอ. สั่งงดรับนักศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรนั้น ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีที่ไหนสั่งงดรับนักศึกษาหรือที่ไหนปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากยังไม่ได้นำข้อสรุปเข้าที่ประชุม

           อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยที่หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั้น ได้มีการสั่งให้งดรับนักศึกษา ในปี 2559 และปี 2560 ส่วนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่นั้นไม่ประสบปัญหาอย่างแน่นอน เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ. กำหนดภายใน 6 เดือน แต่นักศึกษาต้องตรวจสอบหลักสูตรที่ตัวเองเรียนให้แน่ชัดว่าหลักสูตร สถาบันการศึกษาที่ตนเองจบนั้น มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเมื่อจบออกมาแล้วจะไม่โดนลอยแพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สั่งปิด 56 หลักสูตร ม. เอกชน 10 แห่ง ไม่ได้มาตรฐาน-งดรับนักศึกษา ! โพสต์เมื่อ 26 เมษายน 2560 เวลา 16:40:50 63,792 อ่าน
TOP