x close

รับตรง 59 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร


รับตรง 59 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

            รับตรง 59 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับตรง 2 โครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ดูข้อมูลโครงการที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับตรง 59 ที่นี่

            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อรับทุนการศึกษาผ่านโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)

กำหนดการรับตรง 59 ม.ศิลปากร

รับตรง 59 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

จำนวนที่เปิดรับตรง 59 ม.ศิลปากร

            - จำนวน 9 คน ใน 4 สาขาวิชา คือ

                   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์
                   - สาขาวิชาเคมี
                   - สาขาวิชาชีววิทยา
                   - สาขาวิชาฟิสิกส์

คุณสมบัติผู้สมัครสอบรับตรง 59 ม.ศิลปากร

            - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ราชบุรี สมุทรสงคราม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

            - มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00

            - มีคะแนนเฉลี่ยรวมวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า  3.25

เกณฑ์การคัดเลือกรับตรง 59 ม.ศิลปากร


            - ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบ 9 วิชาสามัญของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ จำนวน 5 วิชา คือ รหัส 29 ภาษาอังกฤษ, รหัส 39 คณิตศาสตร์, รหัส 49 ฟิสิกส์, รหัส 59 เคมี และรหัส 69 ชีววิทยา เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดย กำหนดสัดส่วนในการคิดค่าน้ำหนักของคะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา เป็น 100% ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้ (ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบทั้ง 5 วิชาดังกล่าว จะถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัคร และจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)

รับตรง 59 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากรโครงการเพชรสนามจันทร์

กำหนดการรับตรง 59 ม.ศิลปากร

รับตรง 59 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

จำนวนที่เปิดรับตรง 59 ม.ศิลปากร

            - จำนวน 50 คน รับสาขาวิชาละ 5 คน ใน 10 สาขาวิชา ได้แก่

                   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์
                   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
                   - สาขาวิชาเคมี
                   - สาขาวิชาชีววิทยา
                   - สาขาวิชาจุลชีววิทยา
                   - สาขาวิชาฟิสิกส์
                   - สาขาวิชาสถิติ
                   - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้สมัครสอบรับตรง 59 ม.ศิลปากร

            - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ของสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

            - เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   - เป็นนักเรียนที่ได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

                   - เป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ ศูนย์ขยายผล สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ

                   - เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัล ที่ 1 ที่ 2 หรือที่ 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ

                   - เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม โปรแกรม ซอฟแวร์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

เกณฑ์การคัดเลือกรับตรง 59 ม.ศิลปากร

            - ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบ 9 วิชาสามัญของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ จำนวน 5 วิชา คือ รหัส 29 ภาษาอังกฤษ, รหัส 39 คณิตศาสตร์, รหัส 49 ฟิสิกส์, รหัส 59 เคมี และรหัส 69 ชีววิทยา เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดย กำหนดสัดส่วนในการคิดค่าน้ำหนักของคะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา เป็น 100% ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้ (ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบทั้ง 5 วิชาดังกล่าว จะถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัคร และจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)

รับตรง 59 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย 


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร อัปเดตล่าสุด 6 ตุลาคม 2558 เวลา 17:24:22 1,041 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP