โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 59


รับตรง 59 โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร

          รับตรง 59 โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร มาแล้ว ลองไปดูรายละเอียด โควตา 59 ศิลปากร พร้อมข้อมูลคณะที่เปิดสอบตรง

          มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาด้วยโควตาพิเศษ 28 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 59

          1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ เฉพาะโรงเรียน/สถานศึกษาใน 28 จังหวัด ตามที่ ม.ศิลปากร กำหนด

          2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตามเกณฑ์ที่สาขากำหนด

          3. มีผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559, วิชาสามัญ 9 วิชา และวิชาเฉพาะที่คณะเป็นผู้จัดสอบ

รายชื่อ 28 จังหวัด ตามโควตา 59 ศิลปากร
           
            กาญจนบุรี

            จันทบุรี

            ฉะเชิงเทรา

            ชลบุรี

            ชัยนาท

            ชุมพร

            ตราด

            นครนายก

            นครปฐม

            นนทบุรี

            ปทุมธานี

            ประจวบคีรีขันธ์

            ปราจีนบุรี

            พระนครศรีอยุธยา

            เพชรบุรี

            ระนอง

            ระยอง

            ราชบุรี

            ลพบุรี

            สมุทรปราการ

            สมุทรสงคราม

            สมุทรสาคร

            สระแก้ว

            สระบุรี

            สิงห์บุรี

            สุพรรณบุรี

            อ่างทอง

            อุทัยธานี


คณะที่เปิดรับสมัครโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 59

            คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 325 คน

            คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 110 คน

            คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 275 คน

            คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 140 คน

            คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 390 คน

            คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 550 คน

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 225 คน


ปฏิทินการรับสมัครโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 58

 วัน/เดือน/ปี   รายละเอียด 
 วันที่ 1 กันยายน - 15 ตุลาคม 2558  เปิดรับสมัครสอบโควตา 28 จังหวัด ทางเว็บไซต์ 
 www.quota.su.ac.th หรือ  reg.su.ac.th 
 วันที่ 1-20 กันยายน 2558 
 สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 ทางเว็บไซต์
 www.niets.or.th
   สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัคร
   คณะอักษรศาสตร์

» สมัครวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 
(สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส)
   คณะศึกษาศาสตร์

» สมัครวิชา 85 GAT ความถนัดทั่วไป (ทุกสาขาวิชา)

» สมัครวิชา 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต)
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

» สมัครวิชา 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชา
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูง
และนาโนเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ)
   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

» สมัครวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (สาขาวิชาเอก
การโฆษณา, การลูกค้าสัมพันธ์, วารสารและหนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์
วิทยุและโทรทัศน์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส)

» สมัครวิชา 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (สาขาวิชาเอก
การโฆษณา, การลูกค้าสัมพันธ์, วารสารและหนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์
วิทยุและโทรทัศน์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน)
 วันที่ 1-20 ตุลาคม 2558  รับสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th
 วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558  กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559
ดูเว็บไซต์ สทศ. อีกครั้งหนึ่ง
 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  ประกาศผังที่นั่งสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบ โดยคณะอักษรศาสตร์
บางสาขาวิชา ทางเว็บไซต์ 
 www.quota.su.ac.th หรือ  reg.su.ac.th 
 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558  สอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์บางสาขาวิชา
(สนามสอบ : คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม)
 วันที่ 1 มีนาคม 2559  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ทางเว็บไซต์ 
 www.quota.su.ac.th หรือ  reg.su.ac.th   
 วันที่ 13 มีนาคม 2559  สอบสัมภาษณ์และส่งใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย
 วันที่ 1 เมษายน 2559  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ 
 www.quota.su.ac.th หรือ  reg.su.ac.th   
 วันที่ 26-29 เมษายน 2559
 ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ในหัวข้อ "เลือกคณะ"
 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์
www.quota.su.ac.th หรือ  reg.su.ac.th   
 วันที่ 16-23 พฤษภาคม 2559  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ทางเว็บไซต์ reg.su.ac.th


เกณฑ์การคัดเลือกโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 59

รับตรง 59 โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร

รับตรง 59 โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร

รับตรง 59 โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร

รับตรง 59 โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร

รับตรง 59 โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร

รับตรง 59 โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร

รับตรง 59 โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร

 อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 59 โพสต์เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 15:26:40 9,523 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP