เปิดปฏิทินรับตรง กสพท. 59


รับตรง กสพท 59

           รับตรง กสพท.59 เปิดปฏิทินรับตรง กสพท.58 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เริ่มเปิดรับตรงแพทย์ 2558 กสพท. ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2558

           กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ร่วมกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้


คณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามประกาศรับตรง กสพท. 59

 คณะ/สถาบัน 
 จำนวนที่เปิดรับ 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 20
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  200
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  25
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  65
 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  30
 คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 148
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  260
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ราชวิถี)  50
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (เลิดสิน)  15
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  180
 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  20
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  70
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)  60
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)  40
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  15
 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  85
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  80
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  40
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  10
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  25
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  10
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  24
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 40
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 10
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 10
 รวม  1,592


กำหนดการรับตรง กสพท. 59

 กิจกรรม 
 วัน/เดือน/ปี 
 รับสมัครทาง http://www9.si.mahidol.ac.th/  
 1-31 สิงหาคม 2558 
 ชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะ (ไม่รวมการสอบ 9 วิชาสามัญ)
ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์
 1 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558
 ผู้สมัครตรวจสถานภาพการสมัครสอบคัดเลือกและสอบวิชาเฉพาะทาง
http://www9.si.mahidol.ac.th/ 

(หากเอกสารไม่สมบูรณ์แบบให้ส่งแก้ไขภายในกำหนด)
 7 วันหลังจากที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ
จนถึง 18 กันยายน 2558

และยื่นคำร้องอุทธรณ์กรณีไม่ปรากฏชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบ 18-22 กันยายน 2558
 พิมพ์แบบฟอร์ม กสพท 11 (บัตรประจำตัวผู้สอบ)
 1 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2558
 สอบวิชาเฉพาะ จัดสอบโดย กสพท  7 พฤศจิกายน 2558
 ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะ
 ประมาณ 14 ธันวาคม 2558
 สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ และชำระค่าสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบทุกคน ต้องเข้าสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี,
ชีววิทยา, คณิตศาสตร์1, ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
 ให้ติดตามประกาศของ สทศ.
 สอบ O-NET  ให้ติดตามประกาศของ สทศ.
 กสพท. ประกาศรายชื่อผู้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา  7 มีนาคม 2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ  ประมาณวันที่ 11 มีนาคม 2559
 ผู้เข้าสอบยื่นคำร้องขอตรวจสอบในกรณีไม่ได้รับสิทธิ์  11-12 มีนาคม 2559
 สอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ  14-18 มีนาคม 2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพ รอบ 2 (ถ้ามี)  24 มีนาคม 2559
 ส่งรายชื่อไป Clearing house ของ สอท.  ประมาณวันที่ 22 เมษายน 2559


รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการรับตรง กสพท. 59

รับตรง กสพท 59

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดปฏิทินรับตรง กสพท. 59 โพสต์เมื่อ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 14:34:16 35,432 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP