มหาจุฬาฯ เปิดรับสมัครเรียนต่อ ปี 53           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระภิกษุ แม่ชี และคฤหัสถ์ ทั้งชายและหญิงเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ดังนี้

 ระดับปริญญาตรี ๔ คณะ ประกอบด้วย

            คณะพุทธศาสตร์

     - สาขาวิชา พระพุทธศาสนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 
      - สาขาวิชา ศาสนา
     - สาขาวิชา ปรัชญา 
     - สาขาวิชา ภาษาสันสกฤต 
     - สาขาวิชา พระพุทธศาสนา (คฤหัสถ์)
     - สาขาวิชา พระพุทธศาสนาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)
     - สาขาวิชา พระอภิธรรม (คฤหัสถ์) 
      - สาขาวิชา ปรัชญา (คฤหัสถ์) 

            คณะครุศาสตร์

     - สาขาวิชา สังคมศึกษา
     - สาขาวิชา การสอนภาษาไทย  
     - สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ                                                   
     - สาขาวิชา จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว   
     - สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ  (คฤหัสถ์)      
     - สาขาวิชา จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว  (คฤหัสถ์)                      

           คณะมนุษยศาสตร์

     - สาขาวิชา ภาษาไทย
     - สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 
     - สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา
     - สาขาวิชา จิตวิทยา    
     - สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ  (คฤหัสถ์)
     - สาขาวิชา พุทธจิตวิทยา  (คฤหัสถ์)  

           คณะสังคมศาสตร์ 

     - สาขาวิชา รัฐศาสตร์      
     - วิชาเอก การปกครอง   
     - วิชาเอก การบริหารรัฐกิจ   
     - สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ 
     - สาขาวิชา สังคมวิทยา
     - สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
     - วิชาเอก การปกครอง (คฤหัสถ์)  
     - วิชาเอก การบริหารรัฐกิจ (คฤหัสถ์)
     - สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร์ (คฤหัสถ์)
     - สาขาวิชา สังคมวิทยา (คฤหัสถ์)                                                        
 
 ระดับประกาศนียบัตร (ป.บัณฑิต) จำนวน  ๒ สาขาวิชา 

           หลักสูตรสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ มี ๒ สาขาวิชา คือ

     (๑)  สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

          - ภาคค่ำ (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี)
          - ภาควันหยุด (วันเสาร์-วันอาทิตย์)

     (๒)  สาขาวิชาชีพครู จัดการศึกษาโดยคณะครุศาสตร์  ศูนย์วัดศรีสุดาราม

 ระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

           หลักสูตรสำหรับพระภิกษุสามเณร  มี  ๙  สาขาวิชา  คือ

     (๑)  สาขาวิชา พระพุทธศาสนา 
     (๒)  สาขาวิชา ปรัชญา*
     (๓)  สาขาวิชา ธรรมนิเทศ  
     (๔)  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 
     (๕)  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ
          - คณะสังคมศาสตร์ วังน้อย  อยุธยา 
          - วัดไร่ขิง จ.นครปฐม 
          - วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี 

     (๖)  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
     (๗) สาขาวิชา ชีวิตและความตาย 
     (๘) สาขาวิชา ภาษาศาสตร์ 
     (๙)   สาขาวิชา ศาสนาเปรียบเทียบ 

           หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์ (ภาคปกติ) มี ๑ สาขาวิชา คือ

     (๑) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา  

          - หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์ (ภาคพิเศษ) มี ๗ สาขาวิชา คือ

     (๑)  สาขาวิชา พระพุทธศาสนา 
     (๒)  สาขาวิชา ปรัชญา * 
     (๓)  สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 
     (๔)  สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
     (๕)  สาขาวิชา ชีวิตและความตาย 
     (๖)  สาขาวิชา ภาษาศาสตร์ 
     (๗)  สาขาวิชา ศาสนาเปรียบเทียบ 

           หลักสูตรสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ มี ๑ สาขาวิชา

     (๑) สาขาวิชา พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต 

           หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
     สำหรับพระภิกษุสามเณร/คฤหัสถ์ 

          *(เฉพาะสาขาวิชาปรัชญา จัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา)

 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)

     (๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๑.๑ 
     (๒) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๑.๒ 
     (๓) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๑ 
     (๔) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๒ 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

          กองทะเบียนและวัดผล  วัดมหาธาตุ ฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โทร.๐๒-๒๒๑-๘๘๙๑ ภายใน ๑๑๐๕  วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ โทร.๐๒-๘๘๒-๓๑๕๕, ๐๒-๔๓๕-๔๗๒๐ ต่อ ๒๐๑๙    

     กองทะเบียนและวัดผล  วังน้อย อยุธยา  อาคารเรียนรวม โทร.๐๓๕-๒๔๘-๐๖๒   แฟ็กซ์  ๐๓๕-๒๔๘-๐๖๓   ฝ่ายธรรมวิจัย โทร.๐๒-๖๒๓-๖๓๒๕ โทร.  ๐๓๕-๓๕๔-๗๑๑

          หรือ ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ เว็บไซต์  http://www.mcu.ac.th/site/curriculum.php


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มหาจุฬาฯ เปิดรับสมัครเรียนต่อ ปี 53 โพสต์เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12:05:59 775 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP