มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา
          มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกมอบทุนช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2553 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553

          คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน มีดังต่อไปนี้

          1. เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ นิสิต นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย

          2. มีอายุระหว่าง 16 – 20 ปี

          3. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

          4. มีฐานะยากจน โรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ เห็นว่าต้องได้รับความช่วยเหลือ จึงจะมีโอกาสศึกษาจนจบหลักสูตรปริญญาตรี

          5. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร

          6. มีสุขภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          การคัดเลือก

          - คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะเป็นผู้พิจารณาสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้รับทุน แล้วนำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เพื่อตัดสินและชี้ขาดตัวบุคคลที่สมควรจะได้รับทุน คณะกรรมการจะแจ้งผลให้ผู้รับทุนทราบผ่านอธิการบดี ในเดือนกรกฎาคม 2553

          - ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องแจ้งผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยบอกชื่อ – นามสกุลของตนเอง สถาบันที่สอบได้ คณะ วิชาเอก เป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจโรคแล้ว ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 โดยใช้ใบแจ้งผลของมูลนิธิฯ ที่แนบท้ายระเบียบนี้

          การเพิกถอนสิทธิ์ของผู้รับทุน

          1. ตาย

          2. ถูกให้ออกจากสถานศึกษา โดยมีความผิด หรือประพฤติตนเสื่อมเสีย ไม่สมควรแก่วัยหรือแก่สภาพของนักศึกษา

          3. ขาดคุณสมบัติข้อ 4 -6

          4. สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

          5. สอบตกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และกรรมการบริหารทุนการ ศึกษาเห็นควรงดให้ทุน

          6. ลาออกเพื่อสอบเข้าเรียนใหม่โดยไม่เปลี่ยนชั้นปี และไม่แจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบ

          7. เมื่อมูลนิธิฯ ไม่ประสงค์จะให้ทุนต่อไป

          รายละเอียดทุน

          - ทุนการศึกษานี้ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 6,000 บาทต่อปี หรือแล้วแต่เจ้าของทุน จะเพิ่มให้เป็นราย ๆ เหรัญญิกของมูลนิธิฯ หรือผู้ทำการแทนจะจ่ายเงินทุนให้เป็นงวด ๆ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ

          - ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง ดังนั้นจึงต้องรายงานผลการศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกภาคเรียน ในเดือนเมษายน และพฤศจิกายน ของทุกปี มิฉะนั้นจะไม่ได้รับทุนการ ศึกษา ในภาคเรียนต่อ ๆ ไป

          สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  mnk.thaiportal.net หรือสอบถามได้ที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคารศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ เดิม) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2391-3796, 0-2391-2324 โทรสาร 0-2391-2354
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2553 เวลา 14:32:04 342 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP