มูลนิธิเอมสตาร์ มอบทุนการศึกษาใน-นอกประเทศ


          มูลนิธิเอมสตาร์ เปิดรับสมัคร คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก เพื่อคัดเลือกรับทุนประจำ ปี 2553 รวม 22 ทุนสำหรับผู้ศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ที่มีสติปัญญาดีเลิศ เกรด 3.00 ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนเมษายน 2553

          ทุนการศึกษาในประเทศ

          ระดับปริญญาตรี 10 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ทุน รับสมัครภายในวันที่ 30 มกราคม 2553

          ทุนการศึกษาต่างประเทศ

          ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงปลายเดือนเมษายน 2553

 เอกสารประกอบการสมัคร

          1.ใบสมัคร (จำนวน 4 หน้า) สามารถถ่ายสำเนาเพิ่มได้กรณีกรอกข้อมูลได้ไม่เพียงพอ สามารถแนบข้อมูลเพิ่มเติมได้

          2.บทความ "แรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้" และ "ความใฝ่ฝันในชีวิต" เขียนด้วยลายมือตนเอง ตัวบรรจง อ่านชัดเจน จำนวนบทความละ 2 หน้ากระดาษ A 4

          3.สำเนาผลการเรียนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี โดยมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

          4.สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมาด้วย) สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมลายเซ็นต์ยินยอมให้สมัครขอรับทุนมาด้วย

          5.สำเนาผลงานเกียรติประวัติต่าง ๆ รวมทั้งรายงานผลการสอบTOEFL GMAT GRE ต่าง ๆ เป็นต้น

 สิทธิที่ได้รับ

          1.เป็นทุนการศึกษาที่ให้จนจบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยไม่มีข้อผูกพันมัดใด ๆ

          2.ทุนการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวน 10 ทุนมูลค่าทุนละ 48,000 บาทต่อปี จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนเป็นรายเดือน เดือนละ 4,000 บาทจำนวน 12 เดือน

          3.ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 4 หรือปีที่ 5

          4.ทุนการศึกษาระดับ อุดมศึกษา มีจำนวน 10 ทุนมูลค่าทุนละ 60,000 บาทต่อปี จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาทจำนวน 12 เดือน

          5.ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องเป็นนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1-5 ตาม เกณฑ์การศึกษาปกติ

          6.ทุนการศึกษาระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอกในต่างประเทศจำนวนอย่างละ 1 ทุนรวมเป็น 2 ทุน มูลนิธิเอมสตาร์รับผิดชอบค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ตลอดหลักสูตรจนกระทั่งนักศึกษาจบการศึกษาตามเกณฑ์ปกติ

          7.ผู้สมัครขอรับทุนต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีอุปนิสัยดี มีความซื่อสัตย์ และให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง การให้ข้อมูลเท็จถือว่ามีความผิดร้ายแรง และมูลนิธิเอมสตาร์จะตัดสิทธิ์ในการมอบทุนทันที


           ส่งเอกสารการสมัครได้ที่
มูลนิธิเอมสตาร์(ทุนการศึกษาเอมสตาร์) 61/10 อาคารพาร์คเพลินจิต ซอยสุขุมวิท 1 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มูลนิธิเอมสตาร์ มอบทุนการศึกษาใน-นอกประเทศ โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2553 เวลา 14:21:19 85 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP