ทำความรู้จัก คณะวนศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์คณะวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 ประวิติความเป็นมา

          คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิวัฒนาการมาจาก "โรงเรียนป่าไม้" ของกรมป่าไม้กระทรวงเกษตราธิการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เปิดสอนเป็นครั้งแรกที่จังหวัดแพร่เมื่อวันที่1 พฤษภาคม พ.ศ.2479 โดยในระยะแรกได้ใช้หลักสูตรการศึกษา2 ปี มีนักศึกษาในปีแรกรวม25 คน เป็นข้าราชการกรมป่าไม้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก17 คน และสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่8 อีก 8 คน ผู้ที่เรียนจบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรการป่าไม้   

 หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

        
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)
         2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)
         3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)
         4.หลักสูตรสองปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา

ระดับปริญญาโท

        
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์
         2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรป่าไม้)
         3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการลุ่มน้ำ และสิ่งแวดล้อม) 
         4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) 
         5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์ชุมชน) 
         6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีวนวัฒน์)
         7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้)
         8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมป่าไม้) 
         9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรป่าไม้) (ภาคพิเศษ) 
         10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์เขตร้อน) (นานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก 

         1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวนวัฒนวิทยา 
         2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม 
         3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขานิเวศวิทยาป่าไม้ 
         4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาการจัดการป่าไม้ 
         5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)

 การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะวนศาสตร์ 

         คณะวนศาสตร์ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในแผนการศึกษาสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งระดับปริญญาตรีมีหลักสูตร 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)

        
- การสอบตรง ปีการศึกษาละไม่เกิน 120 คน
         - แอดมิชชั่น ปีการศึกษาละไม่เกิน 100 คน

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)

        
- การสอบตรง ปีการศึกษาละไม่เกิน 20 คน
         - แอดมิชชั่น ปีการศึกษาละไม่เกิน 20 คน

3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)

        
- การสอบตรง ปีการศึกษาละไม่เกิน 20 คน
         - แอดมิชชั่น ปีการศึกษาละไม่เกิน 15 คน

4. หลักสูตรสองปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์)

        
- ปีการศึกษาละไม่เกิน 35 คน *รับเฉพาะการสอบตรงเท่านั้น

โดยแบ่งช่วงการคัดเลือกเป็น 2 ช่วง คือ

         1. การสอบตรง หรือโควต้า คณะฯ จะส่งระเบียบ ข้อบังคับและคุณสมบัติของผู้ที่ มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ไปยังโรงเรียนต่างๆ และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมด้วย เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ เข้าสอบข้อเขียน เพื่อสอบสัมภาษณ์ และจะประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในคณะฯ ซึ่งจะต้องเข้ารายงานตัวเข้าเป็นนิสิตวนศาสตร์ต่อไป การดำเนินการสอบตรง คณะฯ จะทำการส่งใบสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน ทำการสอบคัดเลือก ช่วง มกราคม และ ประกาศผล เข้ารายงานตัวช่วง เดือนกุมภาพันธ์

         2. การสอบผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือแอดมิชชั่น นักเรียนจะต้องสอบข้อเขียน ตามระเบียบของทบวงมหาวิทยาลัย (O-Net, A-Net) และนำ คะแนนมายื่น เพื่อคัดเลือกคณะที่จะเข้าศึกษาต่อ ซึ่งนักเรียนจะต้องติดตามข่าวการสอบและ ระเบียบการต่างๆ ด้วยตนเอง

          ซึ่งระเบียบข้อบังคับการในคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะฯ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสม ดังนั้นนักเรียนที่มีความสนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะฯ สามารถสอบถาม ขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวนศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2579 0170 ต่อ 106 - 108 โทรสาร 0 2561 4246 ในวันและเวลาราชการ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


 
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทำความรู้จัก คณะวนศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2553 เวลา 13:43:07 3,092 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP