คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี-คณะบริหารธุรกิจ

บัญชี การเงิน

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี/คณะบริหารธุรกิจ

          คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี/คณะบริหารธุรกิจ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาถึงลักษณะของธุรกิจเอกชน ภาระหน้าที่ของสายงานต่าง ๆ ในการบริหารธุรกิจ ได้แก่ การจัดการทั่วไป การเงินและการธนาคาร การบัญชี การตลาด การผลิต การบริหารงานบุคคลและพฤติกรรมองค์การ สถิติและข้อมูลทางธุรกิจ การบริหารระบบข้อมูลธุรกิจ ธุรกิจการประกันภัย ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้


1.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ดังนี้

            1.1 สาขาวิชาการบัญชี จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการบัญชี การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้กับงานบัญชีและวิชาชีพการสอบบัญชี

            1.2 สาขาวิชาการต้นทุน จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับหลัก และทฤษฎีการบัญชีรวมทั้งระบบวิธีการบัญชีต้นทุน และการวิเคราะห์และจัดระบบข้อมูลทางบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

            1.3 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการบัญชี รวมทั้งการออกแบบวิเคราะห์และจัดข้อมูลทางบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์


2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วย 8 สาขาวิชา ดังนี้

            2.1 สาขาวิชาการธนาคารและการเงิน จะศึกษาเน้นหนัก เกี่ยวกับการบริหารการเงินของธุรกิจ สถาบันการเงิน และองค์กรการรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ

            2.2 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับการใช้ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ

            2.3 สาขาวิชาการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับการจัดสรร และการใช้บุคลากรอย่างเหมาะสม ในภาระหน้าที่ต่าง ๆ ของการจัดการและดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

            2.4 สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมเดินทาง ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทาง ได้แก่ อุตสาหกรรมโรงแรม การเดินทางและการท่องเที่ยว การขนส่ง ตลอดจนธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเดินทาง

            2.5 สาขาวิชาการจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับภาระหน้าที่ทางด้านการผลิต เพื่อให้กิจกรรมและการบริการในด้านนี้ ได้ผลตามความต้องการขององค์การธุรกิจ

            2.6 สาขาวิชาการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ และการจัดการเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสินค้า และการให้บริการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ

            2.7 สาขาวิชาการตลาด ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการและหน้าที่งานทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

            2.8 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก


3.หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ดังนี้

            3.1 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับทฤษฎีสถิติและการนำสถิติไปประยุกต์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน การวิเคราะห์ข้อมูลในสาขาวิชาต่าง ๆ

            3.2 สาขาวิชาประกันภัย จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับการประกันภัย

            3.3 สาขาวิชาสถิติคณิตศาสตร์ จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับทฤษฎีทางสถิติมากขึ้นและการประยุกต์ใช้

            3.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ จะศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับวิชาด้านคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปใช้


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          ผู้สนใจเข้ามาเรียนในคณะนี้ควรเป็นผู้ที่มีระเบียบทำงานเป็นระบบ ช่างสังเกต ชอบการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สนใจในเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อช่วยในการทำงานให้ถูกต้องรวดเร็ว มีความสุขุม รอบคอบ อดทนและสามารถนำเสนอข้อมูลได้ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นได้ มีความถนัดสูงในด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ


แนวทางในการประกอบอาชีพ

          ส่วนใหญ่บัณฑิตของคณะนี้จะเข้าสู่ภาคธุรกิจเอกชนในสาขาวิชาชีพ บริหารธุรกิจแขนงที่ตนเลือก นอกจากนั้นจะประกอบอาชีพอยู่ในรัฐวิสาหกิจ รับราชการ และประกอบอาชีพส่วนตัว บางส่วนศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นไป


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
admissions.is.in.th
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี-คณะบริหารธุรกิจ โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2553 เวลา 13:19:42 5,562 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP