คณะนิเทศศาสตร์-คณะวารสารศาสตร์

นิเทศศาสตร์


คณะนิเทศศาสตร์/คณะวารสารศาสตร์

          คณะนิเทศศาสตร์/คณะวารสารศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยศิลปะของการสื่อสารทุกประเภท ทุกระดับ โดยทางใดก็ตามไปยังบุคคลหรือมวลชน ด้วยการให้การสื่อสารของมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลอย่างเต็มที่ โดยแยกเป็นสาขาต่าง ๆ ให้เลือกศึกษาได้ดังนี้

          1.สาขาวิชาวารสารสนเทศ ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับวิทยาการ และเทคโนโลยีข่าวสาร เช่น การสื่อข่าวการเขียนข่าว การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข่าวต่าง ๆ รวมทั้งเครือข่ายอินเตอร์เนตการรายงานข่าวผ่านสื่อพิมพ์ และสื่อคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการออกแบบ และการนำเสนอผ่านสื่อพิมพ์อื่น ๆ เช่น นิตยสาร แผ่นปลิว โปสเตอร์ เป็นต้น

          2.สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ ศึกษาทฤษฎีแนวคิด กระบวนการของการส่งข่าวสารหรือสื่อความหมายต่าง ๆ โดยทางสื่อกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกาศ การแสดง การเขียนบท การผลิตรายการวิทยุ การบริหารงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังได้รับการฝึกฝนการผลิตรายการวิทยุจากห้องบันทึกเสียง ทั้งรายงานข่าว สารคดี ละคร ดนตรี

          3.สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ศิลปะ สุนทรียศาสตร์และการสื่อความหมายของภาพนิ่งและภาพดนตรี รวมทั้งอิทธิพลและบทบาทของสื่อทั้ง 2 ประเภทที่มีต่อสังคม ผู้ศึกษาในสาขานี้จะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์จากรูปแบบของจินตนาการที่มีอยู่ ผลิตภาพยนตร์ที่ทันสมัย และได้มีโอกาสร่วมมือผลิตผลงานภาพยนตร์แนวต่าง ๆ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย นอกจากนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาพนิ่ง การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ และการขยายภาพในห้องแล็บด้วยตนเอง

          4.สาขาวิชาโฆษณา ศึกษาการทำงานด้านโฆษณาต่าง ๆ ตั้งแต่การสร้างสรรค์ และการผลิตสื่อโฆษณา การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การเขียนบท การวางแผน และการรณรงค์เพื่อการโฆษณา ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทของการโฆษณาในการตลาด

          5.สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ ศึกษาเน้นหนักเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจอันดี ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด ความขัดแย้ง ส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ของสถาบัน การจัดการภาวะ วิกฤต การหยั่งเสียงประชามติ ประชาพิจารณ์ ตลอดจนการสร้างสรรค์และโน้มน้าวทัศนคติที่ดีแก่ประชาชน

          6.สาขาวิชาวาทวิทยา/วิชาบริหารการสื่อสาร ศึกษาพฤติกรรมการใช้ภาษาในการสื่อสารของมนุษย์ในทุกระดับ และในปริบทต่าง ๆ อาทิ การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารหน้าที่ประชุมชน การสื่อสารทางธุรกิจ และการสื่อสาระเพื่อพัฒนาสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          1.มีความสามารถในการใช้ภาษาติดต่อสื่อสาร มีความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษอย่างดี         

          2.มีความสนใจทางด้านศิลปะ การสื่อความหมายประเภทต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์รักการอ่าน การเขียน มีความรู้กว้างขวางและสนในศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และทันต่อเหตุการณ์ มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพเป็นอย่างสูง ตรงต่อเวลาอยู่เสมอ กล้าแสดงออก ช่างสังเกตมีบุคลิกที่ดี มีมนุษสัมพันธ์ดี อดทน และมีระเบียบวินัย

แนวทางในการประกอบอาชีพ

          ผู้จบการศึกษาจากคณะนี้ สามารถทำงานในสาขาวิชาชีพโดยตรงและสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ตามสำนักงานหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ นิตยสาร รัฐวิสาหกิจ และหน่วยราชการต่าง ๆ ที่เน้นหนักในด้านการผลิตเอกสาร ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ นักผลิตภาพยนตร์ นักประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสมาคมต่าง ๆ เป็นผู้วางแผนการใช้สื่อ และเป็นนักโฆษณาในส่วนของสายงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาชีพที่จะต้องใช้การพูด การสื่อสารเป็นปัจจัยหลัก เช่น นักบริหาร นักวิชาการ ครู-อาจารย์ นักพูด นักธุรกิจ นักการเมือง และนักปกครอง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
admissions.is.in.th


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะนิเทศศาสตร์-คณะวารสารศาสตร์ โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2553 เวลา 13:12:53 692 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP