โบราณคดี ศิลปากรคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตั้งคณะโบราณคดีขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2498 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักให้เป็นคณะวิชาที่ผลิตครูอาจารย์และนักโบราณคดี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานโบราณคดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองโบราณคดีของกรมศิลปากร หรืองานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์ โบราณวัตถุโบราณสถานของประเทศ หลักสูตรและการเรียนการสอนในคณะโบราณคดีระยะแรกสุดนั้น เป็นหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ที่เน้นด้านการผลิต นักวิชาการสาขาโบราณคดีเท่านั้น ในเวลาต่อมา จึงมีการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด

ปรัชญา 

          "ศึกษามนุษย์ ขุดค้นก้าวหน้า ภาษาเชี่ยวชาญ สืบสานศิลปวัฒนธรรม"

ปณิธาน 

          1.ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีทักษะในการทำงานในสาขาวิชาที่เรียน ควบคู่กับการเป็นผู้รอบรู้ที่มีคุณธรรมซึ่งพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ตนเองเพื่อส่วนรวม

          2.มีระบบฐานข้อมูลขององค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยทั้งสมัยอดีต และปัจจุบันที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและสามารถให้บริการแก่ประชาคม ทั้งภายในและภายนอกคณะโบราณคดีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดต่อวิชาการหลากหลายสาขา ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ 

          3.ผลิตงานวิชาการสาขาต่างๆ ในหลายลักษณะออกเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย 

          4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและให้บริการวิชาการแก่สังคม 

          5.เผยแพร่ความรู้แก่สังคมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากประชาคม ทั้งภายในและภายนอกว่า เป็นสถาบันการศึกษา ที่ทรงคุณค่าของประเทศ และสร้างประโยชน์สูงมากให้ประเทศไทย

หลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต

          หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่ใช้ในปัจจุบันมี 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2536 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาเอกของคณะโบราณคดีตามหลักสูตรนี้ ต้องสอบได้ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2546 ได้เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ผู้สำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาเอกต้องสอบได้ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะโบราณคดี จำนวน 7 สาขาวิชาเอก คือ 

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกโบราณคดี 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ศิลปะ 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกมานุษยวิทยา 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาไทย 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาตะวันออก 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส

          และ 11 สาขาวิชาโท คือ 

          สาขาวิชาโบราณคดี 8. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
          สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 9. สาขาวิชาพิพิธภัณฑสถานศึกษา 
          สาขาวิชามานุษยวิทยา 10. สาขาวิชาภาษาฮินดี 
          สาขาวิชาภาษาไทย 11. สาขาวิชาโทมัคคุเทศก์ 
          สาขาวิชาภาษาตะวันออก 
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
          สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ระดับบัณฑิตศึกษา

          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

          ระดับปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 12 หลักสูตร คือ 

          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเขมรศึกษา 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ระดับปริญญามหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ) จำนวน 5 หลักสูตร คือ 

          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 4 หลักสูตร คือ 

          หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
          หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเขมร 
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย


เกร็ดความรู้เกี่ยวกับคณะ

          - สีประจำคณะ คือ สีม่วง

          - การสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2548 คณะโบราณคดี วิชาเอกภาษาไทย เป็นสาขาวิชาที่มีผู้เลือกสมัครมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

          - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี เป็นสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นคณะที่มีความเด่นทางและเข้มแข็งทางวิชาการด้านภาษาฝรั่งเศสเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการจัดอันดับของสมาคมฝรั่งเศส

          - ปี 2549 ได้รับการจัดอันดับให้เป็นคณะที่มีศักยภาพการเรียนการสอนเป็นอันดับ 9 ของกลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการจัดอันดับของ สกอ.

          - การสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2552 คณะโบราณคดี วิชาเอกมานุษยวิทยา เป็นสาขาวิชาที่มีผู้เลือกสมัครมากเป็นอันดับ 8 ของประเทศไทย


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โบราณคดี ศิลปากร โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2553 เวลา 12:28:18 524 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP