เทคนิคการเขียนเค้าโครงย่อโครงงาน

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

 เทคนิคการเขียนเค้าโครงย่อโครงงาน

โดย
คุณครูพีรพัฒน์ ขุนซาง


          หลังจากที่นักเรียนได้หัวข้อเรื่องทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่เฉพาะเจาะจง ได้ศึกษาเอกสารอ้างอิงต่าง  ๆ  อย่างพอเพียงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเขียนเค้าโครงย่อของโครงงานเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการขั้นต่อไป

           เค้าโครงย่อของโครงงานโดยทั่วไป จะเขียนขึ้นเพื่อแสดงแนวความคิดแผนงาน และขั้นตอนของการทำโครงงานนั้น

           หัวข้อต่าง ๆ ในการเขียนเค้าโครงย่อของโครงงานส่วนใหญ่ คล้ายคลึงกับการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เค้าโครงย่อของโครงงาน เป็นการเขียนแผนงานซึ่งคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างส่วนใหญ่ รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการเขียนรานงานสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์           การเขียนและการจัดลำดับหัวข้อเค้าโครงย่อของโครงงาน โดยทั่วไปควรประกอบด้วยหัวข้อดังนี้      

            1. ชื่อโครงงาน

           ควรเป็นข้อความที่กระทัดรัด ชัดเจน สื่อความหมายตรง และมีความเฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาเรื่องอะไร

            2. ชื่อผู้ทำโครงงาน

           ควรมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป  ไม่ควรเกิน 5 คนต่อ 1 เรื่อง

            3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน

           อาจจะเป็นอาจารย์ ผู้สอนหรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง

            4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

           อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกทำโครงงานนี้ โครงงานเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรมีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ทำเป็นเรื่องใหม่หรือผู้อื่นได้เคยศึกษาค้นคว้าเรื่องทำนองนี้ไว้ บ้างแล้ว ถ้ามีได้ผลเป็นอย่างไรเรื่องที่ทำนี้ได้ขยายเพิ่มเติมปรับปรุงจากเรื่องที่ ผู้อื่นทำไว้อย่างไร หรือเป็นการทำซ้ำเพื่อตรวจสอบผล

           5. จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า

           ความมีความจำเพาะเจาะจงและสามารถวัดได้  เป็นการบอกขอบเขตของงานที่จะทำให้ชัดเจน

           6. สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า  (ถ้ามี)

           ในกรณีที่เป็นโครงงานประเภททดลอง มักจะมีการตั้งสมมุติฐาน ซึ่งเป็นการอธิบาย    หรือคำตอบที่คาดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ การเขียนสมมุติฐานควรมีเหตุผล คือ มีทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับและที่สำคัญคือ เป็นข้อความที่ สามารถมองเห็นแนวทางในการดำเนินการทดลอง หรือสามารถทดสอบได้

            7. วิธีการดำเนินงาน

           7.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุว่าต้องใช้ หรือสร้างวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการศึกษาค้นคว้า

           7.2 แนวการศึกษาค้นคว้า อธิบายว่าจะออกแบบการทดลองอะไร อย่างไร หรือจะสร้าง ประดิษฐ์อะไร จะ สำรวจ รวบรวมข้อมูลอะไร อย่างไร ที่ใด ซึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นโครงงานประเภทใด และระบุวิธีการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

            8. แผนปฏิบัติงาน

           อธิบายเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นการดำเนินงาน

           9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            10. เอกสารอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
School.obec.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เทคนิคการเขียนเค้าโครงย่อโครงงาน โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2553 เวลา 12:00:52 2,811 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP