รวมข่าวรับตรงหลัง admission 57

 

รับตรงหลัง admission 57

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          admission 57 ประกาศผลเสร็จสิ้นแล้ว ใครที่พลาดหวัง แอดมิดชั่น57 ลองมาดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิด รับตรงหลัง admission 57 กันเลย

          สำหรับน้อง ๆ ที่พลาดหวังจากผลสอบแอดมิชชั่น 57 อย่าพึ่งหมดหวังกันนะจ๊ะ วันนี้ เรามีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงหลัง admission 57 มาฝาก เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับน้อง ๆ โดยเฉพาะ ส่วนจะมีสาขา/คณะ ของมหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดรับตรงหลัง admission 57 ไปดูพร้อม ๆ กันเลย    


รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงหลัง admission 57 


 สถาบัน    คณะ/สาขา   หมดเขตรับสมัคร   รายละเอียด 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คณะเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)   
  4 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  คลิกที่นี่
 ม.เทคโนโลยีสุรนารี  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาโทรนิกส์  3 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 ม.มหิดล     
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)
 5 ก.ค. 57     
 คลิกที่นี่     
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)   
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร)
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาธรณีศาสตร์)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาวิชาการจัดการ)
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ      
 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร  15 ก.ค. 57      
 คลิกที่นี่      
 คณะแพทยศาสตร์
 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 คณะสังคมศาสตร์
 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  คณะวิทยาศาสตร์
    - สาขาวิชาคณิตศาสตร์
    - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
    - สาขาวิชาสถิติ
    - สาขาวิชาจุลชีววิทยา
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
    - สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
    - สาขาวิชาเคมี
 3 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 ม.ขอนแก่น 
 
 คณะเทคโนโลยี 
 21 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์   3 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 ม.เกษตรศาสตร์   
   
 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กำแพงแสน)
 10 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ (วิทยาเขตกำแพงแสน)  7 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
 6 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ (กำแพงแสน)  7 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ  4 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี ​(นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์  9 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์
ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
 6 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 คณะเศรษฐศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา - ภาคพิเศษ)  15 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 ม.ธรรมศาสตร์    คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง)  16 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ  4 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ  4 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม (หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 5 ปี)  15 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 ม.บูรพา          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)  16 ก.ค. 57          คลิกที่นี่   
    
 คณะการจัดการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 คณะวิทยาการสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 คณะโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ)
 ม.มหาสารคาม    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  10 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 คณะการบัญชีและการจัดการ  15 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  15 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 ม.ศิลปากร  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (เพชรบุรี)
 18 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก      คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรณ์ธรรมชาติ  18 ก.ค. 57      คลิกที่นี่ 
 
  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะสัตวแพทย์   
 สถาบันเทคโนโลยีการบิน
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   คณะเทคโนโลยีการเกษตร  17 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  4 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มทร.ล้านนา (น่าน) : รับตรงรอบพิเศษ  25 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   คณะเกษตรศาสตร์ (นครศรีธรรมราช)  31 ก.ค. 57   คลิกที่นี่ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นครศรีธรรมราช)
 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  7 ก.ค. 57    คลิกที่นี่  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาการจัดการ
 ม.ราชภัฏราชนครินทร์       หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  10 ก.ค. 57        
 
 
 คลิกที่นี่
 
      
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
 หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 ม.ราชภัฏสุรินทร์  โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
สำหรับบุคลากรประจำการ
 18 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 ม.ราชภัฏมหาสารคาม
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(เรียนเสาร์-อาทิตย์)
 19 ก.ค. 57    
 
 คลิกที่นี่
    
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(เรียนเสาร์-อาทิตย์)
 คณะวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
(เรียนเสาร์-อาทิตย์)
 คณะวิทยาการจัดการ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(เรียนเสาร์-อาทิตย์)
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(เรียนเสาร์-อาทิตย์)
 ม.นราธิวาสราชนครินทร์
   
 คณะวิทยาการจัดการ  15 ก.ค. 57  
  คลิกที่นี่
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะเกษตรศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ม.พะเยา  โครงการผลิตบุคลากรสาธารณสุขด้านเศรษฐศาสตร์  4 ก.ค. 57  คลิกที่นี่
 ม.ราชภัฏธนบุรี    
 คณะครุศาสตร์  14 ก.ค. 57    
 คลิกที่นี่     
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาการจัดการ
 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
 ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา (ครู 5 ปี)  22 ก.ค. 57  คลิกที่นี่ 
 ม.เชียงใหม่   คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 8 ก.ค. 57
 คลิกที่นี่ 
 คณะบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     
 คณะพยาบาลศาสตร์  15 ก.ค. 57     
 คลิกที่นี่
 
     
 คณะเภสัชศาสตร์
 คณะเทคนิคการแพทย์
 คณะกายภาพบำบัด
 คณะการแพทย์แผนจีน
 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมข่าวรับตรงหลัง admission 57 โพสต์เมื่อ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:06:20 347 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP