สพฐ.ประกาศแผนรับนักเรียนปี 2553

สพฐ.ประกาศแผนรับนักเรียนปี 2553 (ไทยรัฐ)

        
สพฐ. ออกประกาศ นโยบาย และหลักเกณฑ์ การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม. 1 และ ม. 4 ประจำปี  2553...

         ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกประกาศ นโยบายและหลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2553 นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ทำหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ให้ประชาสัมพันธ์แผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2553 โดย ร.ร.ที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2553 อาทิ 

         สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ร.ร.เทพศิรินทร์ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 480 คน ร.ร.เบญจมราชาลัย ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 316 คน ร.ร.ปทุมคงคา ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 316 คน ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 360 คน ร.ร.โยธินบูรณะ ม.1 รับ 425 คน ม.4 รับ 560 คน ร.ร.ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 280 คน ร.ร.ราชวินิต มัธยม ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 360 คน ร.ร.วัดสุทธิวราราม ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน ร.ร.ศรีอยุธยา ม.1 รับ 464 คน ม.4 รับ 400 คน ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ม.1 รับ 308 คน ม.4 รับ 392 คน ร.ร.สตรีวิทยา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 560 คน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 รับ 384 คน ม.4 รับ 452 คน ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ม.1 รับ 372 คน ม.4 รับ 522 คน ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 560 คน สพท.กทม.เขต 2 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 476 คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 รับ 556 คน ม.4 รับ 720 คน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ม.1 รับ 430 คน ม.4 รับ 400 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 รับ 530 คน ม.4 รับ 420 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 390 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ม.1 รับ 556 คน ม.4 รับ 316 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน ร.ร.นวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 320 คน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 รับ 552 คน ม.4 รับ 630 คน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ม.1 รับ 612 คน ม.4 รับ 560 คน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 240 คน ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 280 คน ร.ร.ราชวินิตบางเขน ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 360 คน ร.ร.สตรีวิทยา 2 ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 720 คน ร.ร.สารวิทยา ม.1 รับ 582 คน ม.4 รับ 480 คน ร.ร.หอวัง ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 630 คน สพท.กทม.เขต 3 ร.ร.ทวีธาภิเศก ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 390 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ม.1 รับ 312 คน ม.4 รับ 320 คน ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 440 คน ร.ร.โพธิสารพิทยากร ม.1 รับ 300 คน ม.4 รับ 380 คน ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 316 คน ร.ร.มัธยมวัดนายโรง ม.1 รับ 200 คน ม.4 รับ 200 คน ร.ร. มัธยมวัดหนองแขม ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 396 คน ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน ร.ร.ศึกษานารี ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 440 คน ร.ร.สตรีวัดระฆัง ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 320 คน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 รับ 160 คน ไม่มี ม.ปลาย ร.ร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 280 คน

         สำหรับปริมณฑล อาทิ สพท.นครปฐม เขต 2 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ร.ร.ดัดดรุณี ม.1 รับ 436 คน ม.4 รับ 386 คน ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ม.1 รับ 432 คน ม.4 รับ 702 คน ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ม.1 รับ 510 คน ม.4 รับ 210 คน ร.ร.พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) ม.1 รับ 550 คน ม.4 รับ 270 คน สพท.นนทบุรี เขต 1 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ ม.1 รับ 552 คน ม.4 รับ 369 คน ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 320 คน ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน ร.ร.รัตนาธิเบศร์ ม.1 รับ 395 คน ม.4 รับ 275 คน ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม ม.1 รับ 710 คน ม.4 รับ 400 คน ร.ร.ศรีบุณยานนท์ ม.1 รับ 470 คน ม.4 รับ 316 คน ร.ร.สตรีนนทบุรี ม.1 รับ 380 คน ม.4 รับ 450 คน สพท.นนทบุรี เขต 2 ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ม.1 รับ 240 คน ม.4 รับ 80 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ม.1 รับ 625 คน ม.4 รับ 470 คน ร.ร.บางบัวทอง ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 400 คน ร.ร.ปากเกร็ด ม.1 รับ 660 คน ม.4 รับ 450 คน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ม.1 รับ 616 คน ม.4 รับ 600 คน

         สพท.ปทุมธานี เขต 1 ร.ร.คณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี ม.1 รับ 346 คน ม.4 รับ 350 คน ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 480 คน ร.ร.ปทุมวิไล ม.1 รับ 680 คน ม.4 รับ 430 คน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ม.1 รับ 466 คน ม.4 รับ 466 คน สพท.ปทุมธานี เขต 2 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 200 คน ร.ร.ธัญบุรี ม.1 รับ 545 คน ม.4 รับ 390 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 320 คน ร.ร.สายปัญญารังสิต ม.1 รับ 370 คน ม.4 รับ 270 คน สพท. สมุทรปราการ เขต 1 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ม.1 รับ 590 คน ม.4 รับ 240 คน ร.ร. เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 280 คน ร.ร.สตรีสมุทรปราการ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 480 คน ร.ร.สมุทรปราการ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน สพท.สมุทรปราการ เขต 2 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน ร.ร.ราชวินิตบางแก้ว ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 560 คน.ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สพฐ.ประกาศแผนรับนักเรียนปี 2553 โพสต์เมื่อ 19 มกราคม 2553 เวลา 15:43:07 128 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP