วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มอบทุนเรียนฟรีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มอบทุนเรียนฟรี


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มอบทุนเรียนฟรี-ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย

         วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจขอรับทุนประเภทต่าง ๆ ดูรายละเอียดของทุนการศึกษา ได้ที่นี่

ประเภททุน
 
         1. ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ประกอบด้วย

                ทุนเรียนดี  (ทุนจักรทอง) จำนวน 20 ทุน

                ทุนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (ทุนจักรเงิน) จำนวน 20 ทุน

                        -  ประเภทกีฬา
                        -  ประเภทดนตรี นาฎศิลป์ นักร้อง นักแสดง

                ทุนผู้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ จำนวน 4 ทุน

                ทุนโควต้าคณะ  แยกเป็น สาขาวิชาละ 2 ทุน จำนวน 36 ทุน

                        -  คณะเทคโนโลยี 7 สาขาวิชา จำนวน 14 ทุน
                        -  คณะบริหารธุรกิจ 4  สาขาวิชา จำนวน 8 ทุน
                        -  คณะศิลปศาสตร์  3  สาขาวิชา จำนวน 6 ทุน
                        -  คณะบัญชี 1  สาขาวิชา จำนวน 2  ทุน
                        -  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1  สาขาวิชา จำนวน 2  ทุน
                        -  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2  สาขาวิชา จำนวน 4 ทุน


         2. ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายในระดับปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล ภาคเรียนละเพียง 8,000 บาท ไม่จำกัดจำนวน


คุณสมบัติผู้สมัคร

         1. เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

         2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  

         3. มีความประพฤติดี หรือมีกิจกรรมโดดเด่น

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา 

         1. สำเนาวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (รบ.) จำนวน 1  ใบ
         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1  ใบ
         3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ใบ
         4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้วจำนวน  2  ใบ
         5. สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล  (ถ้ามี) จำนวน 1  ใบ
         6. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มอบทุนเรียนฟรี โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2557 เวลา 14:48:55 350 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP