ปฏิทินการรับสมัครนิสิต ป.โท จุฬาฯ


ปฏิทินการรับสมัครนิสิต ปรับปรุงเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553

 ระดับปริญญาโท
 

        • หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (English Program) 

        • วันเวลา บัดนี้ – 31 มกราคม 2553

        • ติดต่อ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 02-218-7674-5

        • E-mail : msfin@acc.chula.ac.th 

        • เว็บไซต์ http://www.msfin.acc.chula.ac.th/ 
 
 ระดับปริญญาโท

        • หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

        • วันเวลา บัดนี้ – 31 มกราคม 2553

        • ติดต่อ โทร. 02-218-2154, 02-218-7213-4, 02-218-7219
 
        •  เว็บไซต์ http://www.polsci.chula.ac.th/ 
 
 ระดับปริญญาโท
 

        • หลักสูตร MBA Hospital & Health Care Management การจัดการโรงพยาบาลและสุขภาพ  

        • วันเวลา บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2553 
 
        • ติดต่อ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 02-218-7217-9 

        • เว็บไซต์ http://mbachula.info/ 

 ระดับปริญญาโท 

        •  หลักสูตร MBA in Aviation Management การจัดการการบิน  

        • วันเวลา บัดนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2553  

        • ติดต่อ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 02-218-5717-9 

        • เว็บไซต์ http://mbachula.info/ 
 
 ระดับปริญญาโท 

        • หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

        • วันเวลา บัดนี้ – 5 มีนาคม 2553

        • ติดต่อ หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย

        • โทร. 02-218-3215, 02-218-3216

        • เว็บไซต์ http://www.grad.chula.ac.th/

 ระดับปริญญาโท 

        • หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัสเซีย (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)  

        • วันเวลา ตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม 2553

        • ติดต่อ โทร. 02-218-3943 

        • E-mail : mars@chula.ac.th 

        • เว็บไซต์ http://www.crs.chula.ac.th/ 
 
 ระดับปริญญาเอก / โท 

        • หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต 

        • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต 

        • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (นานาชาติ) 

        • วันเวลา บัดนี้ – 31 มีนาคม 2553

        • ติดต่อ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โทร. 02-218-8193-4

        • E-mail : academic_cphs@chula.ac.th 

        • เว็บไซต์ http://www.cphs.chula.ac.th/

 ระดับปริญญาโท 

        • หลักสูตร ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)  

        • วันเวลา ตั้งแต่บัดนี้ – 16 เมษายน 2553 

        • ติดต่อ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (ISE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6422-4

        • เว็บไซต์ http://www.ise.eng.chula.ac.th/ 

        • หลักสูตร PHD IN QUANTITATIVE FINANCE 

        • วันเวลา วันที่ 15 ตุลาคม 2552 – 5 มีนาคม 2553 

        • ติดต่อ 02-218-5674-5
  
        • เว็บไซต์ http://quant.acc.chula.ac.th/ 
 
 ระดับปริญญาโท

 
        • หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคนอกเวลาราชการ) แขนงวิชากิจการระหว่างประเทศและ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเศรษฐกิจโลก  

        • วันเวลา วันที่ 8 ธันวาคม 2552 – 29 มกราคม 2553 

        • ติดต่อ สำนักงานภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โทร. 02-218-7318 , 02-218-7266

        • เว็บไซต์ http://www.polsci.chula.ac.th/ 
 
 ปริญญาตรี
 

        • หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 

        • วันเวลา 4 – 30 มกราคม 2553  

        • ติดต่อ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 02-218-5840 

        • E-mail : bba@chula.ac.th 

        • เว็บไซต์ http://bba.acc.chula.ac.th/

 ประถมศึกษา 

        • หลักสูตร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

        • วันเวลา วันที่ 1 – 12 กุมภาพันธ์ 2553  

        • ติดต่อ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โทร. 02-218-2756 

        • เว็บไซต์ http://www.satitchula.org/
 ขอขอบคุณข้อมูลจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปฏิทินการรับสมัครนิสิต ป.โท จุฬาฯ โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2553 เวลา 15:31:17 574 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP