x close

ม.หอการค้าไทย มอบทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 2557


ม.หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดมอบทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 2557


           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครขอทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 2557 รวม 3 ประเภท ตั้งแต่วันนี้ - 1 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ทุนความสามารถพิเศษ

  คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

            ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ

            มีความสามารถพิเศษ อาทิ ศิลปะ, การพูด, การแสดง, การออกแบบ, ดนตรีสากล, ความคิดสร้างสรรค์, เคยทำประโยชน์เพื่อสังคม, เป็นนักกิจกรรม, ถ่ายภาพ, ทำธุรกิจคาขายระหว่างเรียน ฯลฯ โดยเคยผ่านการประกวด, ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน, ระดับเขต/อำเภอ, ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ

            มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25

            เป็นผู้มีความประพฤติดี

            ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

            ประเภท 1 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 20,000 บาท

            ประเภท 2 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

            ประเภท 3 ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ตลอด 4 ปีการศึกษา

  เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

            ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด

            ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป

            ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา

            นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

            ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

            ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

  หลักฐานประกอบการสมัคร

            ใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลแสดงหลักฐานที่เคยได้รับรางวัล

            รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

            หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

            ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

2. ทุนทายาทเกษตรกร

  คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

            ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ

            เป็นบุตรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรในประเทศไทย

            มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

            เป็นผู้มีความประพฤติดี

            ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

            ได้รับทุนการศึกษากึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา

  เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

            ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด

            ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป

            นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่น ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย

            ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

            ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

  หลักฐานประกอบการสมัคร

            หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพเกษตรกรของบิดามารดา (อาทิ สำเนาสัญญาเช่าที่ดินทำกิน ,การเสียภาษี กรณีเป็นเจ้าของที่ดิน ต้องมีโฉนดที่ดิน/นส.3/สปก., ภาพถ่ายแสดงการเป็นเจ้าของที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรม)

            รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

            หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

            ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)

3. ทุนทายาทธุรกิจ SME

  คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

            ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง

            เป็นบุตรผู้เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย

            มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5

            เป็นผู้มีความประพฤติดี

            ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

  รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

            ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท

  เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

            ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด

            ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป

            นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

            ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ

            ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

  หลักฐานประกอบการสมัคร

            หลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ SMEs บิดา/มารดา

            ใบเสร็จหรือค่าเช่าสถานที่ประกอบกิจการ

            ใบจดทะเบียนการค้า และ/หรือ รูปถ่ายสถานประกอบการและ/หรือมีบุคคลรับรองการประกอบธุรกิจ

            สำเนาบัตรประชาชนบิดา/มารดา

            รูปถ่ายหน้าตรงของผู้สมัคร ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

            หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

            ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี)


 
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.หอการค้าไทย มอบทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 2557 อัปเดตล่าสุด 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 15:19:40 461 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP