รายละเอียดการรับตรง 2553
รับตรง คืออะไร

          การรับตรง หรือการสอบตรง คือ การจัดสอบของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อดำเนินงานรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่ได้ผ่านการสอบจากระบบกลาง หรือ admission จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

          การสอบคัดเลือกแบบรับตรง จะมีรายละเอียดแตกต่างไปตามแต่ละความต้องการของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น โควต้าพื้นที่ อาจจะพิจารณาแค่นักเรียนที่เรียนดี ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย หรือการรับตรงที่ต้องการขยายโอกาส และต้องการผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในสาขานั้นจริงๆ

การรับตรง ต้องสอบอะไรบ้าง

          ก็จะมีการจัดสอบเอง ซึ่งจะสอบวิชาอะไรบ้าง ขึ้นอยู่กับสาขาวิชานั้นจะกำหนด ซึ่ง มีได้ตั้งแต่ อาจจะสอบแค่วิชาความถนัด แล้วพิจารณาร่วมกับ เกรดเฉลี่ย หรือ ผล O-net หรือพิจารณ ผล O-net อย่างเดียว หรืออาจจะจัดสอบเองโดยสอบหลายวิชา ซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่สาขาวิชา หรือโครงการนั้นกำหนดขึ้น

ข้อมูลการรับตรง ปี 2553 ของมหาวิทยาลัยต่างๆ

รับตรงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ ปี 2553
http://www.admissions.chula.ac.th/admissions2553.htm

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://reg.tu.ac.th/news/ent_direct_2553.pdf

     สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     http://www.siit.tu.ac.th/pdf/schedule-1-2010th.pdf


มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.su.ac.th/

     คณะจิตรกรรมประติมากรรมและการพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     http://www.psg.su.ac.th/pdf/calendar.pdf
 
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     http://www.arch.su.ac.th/admission2553/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
http://www.registrar.ku.ac.th/NewStd/Year-53/PAT-53.pdf

     วิศวกรรม มเกษตรศาสตร์
     http://www.ku.ac.th/kunews/news52/8/engineer53.pdf


มหาวิทยาลัยมหิดล
http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2010/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
http://admission.swu.ac.th/

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
http://www.cotmes.org/index.php

     การคัดเลือกฯคณะแพทย์ศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ จาก กสพท. ปีการศึกษา 2553  
     http://www9.si.mahidol.ac.th/

มหาวิทยาลัยบูรพา
http://service.buu.ac.th/

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://www.ubu.ac.th/~inforeducation/infoedu/index.php

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
http://www.acad.msu.ac.th/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://www.entrance.psu.ac.th/

มหาวิทยาลัยทักษิณ
http://www.tsu.ac.th/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://www.wu.ac.th/

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/infoPage.php

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
http://www2.kmutt.ac.th/thai/admis_ungrd/index.html

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
http://www.mfu.ac.th/

มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.acad.nu.ac.th/ACAD_Admission/

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) รำไพพรรณี
http://www.rbru.ac.th/news/detail.php?No=1939

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รายละเอียดการรับตรง 2553 โพสต์เมื่อ 11 มกราคม 2553 เวลา 00:09:23 176 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP