คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

           คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการดูแลสุขภาพสัตว์ การบำบัดรักษาป้องกัน และการวินิจฉัยโรคสัตว์ การเพิ่มผลผลิตสัตว์อาหาร และพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งงานด้านการควบคุม และพัฒนาคุณภาพของชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ตลอดจนงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยการป้องกันโรคสัตว์ที่ติดต่อถึงมนุษย์ และการควบคุมสุขศาสตร์อาหารที่ได้จากสัตว์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

          จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ควรมีพื้นฐานด้านชีววิทยาเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความพิการและโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เพราะระหว่างการศึกษาจะต้องเรียนและฝึกงานอย่างมาก ในการรักษาสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ในท้องที่ต่างจังหวัด และควรเป็นผู้มีความเมตตาต่อสัตว์

แนวทางในการประกอบอาชีพ

อาจแบ่งได้เป็น 3 สายงานหลัก คือ

          1. สายงานราชการ องค์กร และรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ทบวงมหาวิทยาลัย และสวนสัตว์ ฯลฯ

          2. สายงานเอกชน ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ ธุรกิจผู้ค้า และผู้ประกอบกิจการด้านชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์และอาหารสัตว์ รวมทั้งธุรกิจฟาร์มสัตว์อาหารชนิดต่าง ๆ และสถานประกอบการบำบัดโรคสัตว์

          3. ประกอบอาชีพส่วนตัว ได้แก่ เปิดคลินิกรักษาสัตว์ เป็นต้น

รายชื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

          รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาสัตวแพทยศาสตร์แล้ว มีจำนวน 10 แห่ง ดังนี้

   - คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [สภาวิชาชีพ(สัตวแพทยสภา)รับรอง] มีสิทธิขอรับใบประกอบโรคศิลปฯ

   - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [สภาวิชาชีพ(สัตวแพทยสภา)รับรอง] มีสิทธิขอรับใบประกอบโรคศิลปฯ

   - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [สภาวิชาชีพ(สัตวแพทยสภา)รับรอง] มีสิทธิขอรับใบประกอบโรคศิลปฯ

   - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร [สภาวิชาชีพ(สัตวแพทยสภา)รับรอง] มีสิทธิขอรับใบประกอบโรคศิลปฯ

   - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [สภาวิชาชีพ(สัตวแพทยสภา)รับรอง] มีสิทธิขอรับใบประกอบโรคศิลปฯ

   - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [สภาวิชาชีพ(สัตวแพทยสภา)รับรอง] มีสิทธิขอรับใบประกอบโรคศิลปฯ

   - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย [สภาวิชาชีพ(สัตวแพทยสภา) ยังไม่รับรอง] ยังไม่มีสิทธิขอรับใบประกอบโรคศิลปฯ

   - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น [สภาวิชาชีพ(สัตวแพทยสภา) ยังไม่รับรอง] ยังไม่มีสิทธิขอรับใบประกอบโรคศิลปฯ

   - คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [สภาวิชาชีพ(สัตวแพทยสภา) ยังไม่รับรอง] ยังไม่มีสิทธิขอรับใบประกอบโรคศิลปฯ

   - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [สภาวิชาชีพ(สัตวแพทยสภา) ยังไม่รับรอง] ยังไม่มีสิทธิขอรับใบประกอบโรคศิลปฯ

         สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่อยู่ ระหว่างรอการจัดตั้ง จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

   - โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังไม่มีกำหนดการเปิดสอน

   - โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คาดว่าจะเปิดสอนปีการศึกษา 2555-2556

   - โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยังไม่มีกำหนดการเปิดสอน

   - โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังไม่มีกำหนดการเปิดสอน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
admissions.is.in.th และ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โพสต์เมื่อ 8 มกราคม 2553 เวลา 11:06:14 2,319 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP