x close

คณะแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์

          แพทย์ เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์ เกี่ยวกับการตรวจโรค วินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส การแทงเข็ม หรือการฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค หรือเพื่อระงับความรู้สึก และหมายรวมถึง การทำทางศัลยกรรม การใช้รังสี การฉีดยาหรือสาร การสอดใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในร่างกาย การเสริมสวย หรือการบำรุงร่างกาย

          แพทย์ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มุ่งให้ประชาชนในขาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า สามารถวางแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนใช้เทคโนโลยีได้อย่าง เหมาะสม ตามความจำเป็นของผู้ป่วย และสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสารตลอดจนมีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว รักและชอบที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์

แนวทางในการประกอบอาชีพ

          การศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้น รัฐต้องมีค่าใช้จ่ายโดยตรงต่อนิสิต -นักศึกษา แต่ละคนในอัตราที่สูงมาก ดังนั้นจึงถือว่าผู้ที่เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และจะต้องทำสัญญาที่จะปฏิบัติงานตามความต้องการของทางราชการเป็นเวลา 3 ปี (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน) หลังจากปฏิบัติงานตามความต้องการของทางราชการเพื่อชดใช้ทุนแล้ว แพทย์ที่สนใจสามารถกลับเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทั้งทางด้านวิชาการและ วิชาชีพ เช่นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาวิชาชีพหลักสูตร 3 ปี เพื่อวุฒบัตรแพทย์เฉพาะทางของแพทยสภา


รายชื่อคณะและวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 - วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 - กลุ่มนักศึกษาแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก
 - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 - วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 - สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 - สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 - วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
admissions.is.in.th  และ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะแพทยศาสตร์ อัปเดตล่าสุด 7 มกราคม 2553 เวลา 23:51:53 1,944 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP