V-NET คืออะไร


V-NET คืออะไร

        
V-NET ย่อมาจาก Vocational National Education Test หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา เป็นการทดสอบวัดความรู้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ทีจะจบระดับชั้น ปวช.3 V-NET เทียบได้กับการทดสอบ O-NET ของนักเรียนสายสามัญที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ มัธยมปีที่ 6

ความสำคัญของการสอบ V-NET

        
การทดสอบ V-NET เป็นการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ต้นสังกัด และสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการเรียนการสอนของครูและ นักศึกษา ผลการทดสอบ V-NET สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครู อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นได้ รวมทั้งการนำผลการสอบ V-NET ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

V-NET สอบวิชาใดบ้าง

         ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย วิชาสามัญ ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต ฉะนั้นข้อสอบ V-NET ควรจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อสอบวิชาสามัญ (ประกอบด้วย 6 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา) ประมาณ ร้อยละ 20-25 และข้อสอบวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน ประมาณร้อยละ 75-80

         ลักษณะของข้อสอบวิชาสามัญ ควรเป็นข้อสอบในลักษณะวิชาสามัญที่บูรณาการกับวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเช่น นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ควรเป็นคณิตศาสตร์เกษตร ที่คำนวณเกี่ยวกับสูตรการผสมอาหารสัตว์ หรือคำนวณอัตราส่วนเมล็ดพันธุ์พืชต่อพื้นที่ปลูก เป็นต้น สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาช่างกล ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ควรเป็นคณิตศาสตร์ช่างที่คำนวณเกี่ยวกับนำหนัก แรง หรือกำลังการทำงานของเครื่องมือกลต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนข้อสอบวิชาชีพนั้น ในระยะแรก ควรจะเป็นข้อสอบแบบประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอาชีพที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำตามสาขาวิชาชีพ นั้น ๆ เพื่อลดภาระความยุ่งยากในการออกข้อสอบ และการจัดสอบ (ในปีการศึกษา 2552 หลักสูตรปวช. ที่เปิดทำการเรียนการสอนอยู่ทุกสถานศึกษา มีจำนวน 24 สาขาวิชา)

สอบ V-NET ใครรับผิดชอบ

         การทดสอบ V-NET ควรเป็นการดำเนินงานร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ให้ศึกษานิเทศก์ และ ครูที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาร่วมกันออก
ข้อสอบอยู่ภายใต้กรอบและการดำเนินการของ สทศ. ส่วนการจัดสอบนั้นดำเนินการผ่านทางเครือข่ายของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาประจำภาค และอาชีวศึกษาจังหวัด โดยอยู่ภายใต้การจัดการของ สทศ.

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ศูนย์เครือข่าย สมศ.
คุณ เจริญ บางเสน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
V-NET คืออะไร โพสต์เมื่อ 6 มกราคม 2553 เวลา 14:41:48 11,509 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP