เกณฑ์ สกอ.ป.ตรี คนพิการเกณฑ์ สกอ.ป.ตรี คนพิการ (ข่าวสด)

          ผศ.ดร.สรรค์ วรอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวถึงร่างประกาศแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ว่า สาระสำคัญ อาทิ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาต่อในสถาบันในสัดส่วนหรือจำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความพร้อมของสถาบัน

          สถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษามีสิทธิได้รับค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จาก สกอ. หรือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเข้าเรียนของสถาบัน เพื่อประกาศใช้ในแต่ละปีการศึกษา และต้องแจ้งประกาศในแต่ละปีการศึกษาให้สกอ.รวบรวมส่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยเริ่มปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป สถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเข้าเรียนต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นทางการศึกษาสำหรับคนพิการ อย่างเหมาะสม เพียงพอและตามความจำเป็น และ สกอ.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้จะต้องนำเสนอร่างดังกล่าวต่อ กกอ. เพื่อพิจารณาก่อนออกประกาศต่อไป


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภาพประกอบโดย Kapook.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เกณฑ์ สกอ.ป.ตรี คนพิการ โพสต์เมื่อ 6 มกราคม 2553 เวลา 13:46:34 368 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP