มรภ.รำไพพรรณี รับตรง 1,485 คนมรภ.รำไพพรรณี รับตรง 1,485 คน (เดลินิวส์)

          รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) รำไพพรรณี เปิดเผยถึงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 ประเภทรับตรงในภาคตะวันออกและพื้นที่ขยายโอกาส 9  คณะ จำนวน 1,485 คนว่า

          คณะครุศาสตร์ (5 ปี) รับ 250 คน แบ่งเป็นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับ 10 คน การศึกษาพิเศษ 30 คน พลศึกษา 30 คน ภาษาไทย 30 คน ภาษาอังกฤษ 10 คน คณิตศาสตร์ 10 คน วิทยาศาสตร์ แขนงวิชาฟิสิกส์ 30 คน ชีววิทยา 40 คน เคมี 30 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 30 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 ปี) รับ 100 คน แบ่งเป็น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 30 คน เคมี 20 คน ชีววิทยาประยุกต์ 15 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 คน สถิติประยุกต์ 20 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4 ปี) รับ 250 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 60 คน ดนตรี (ไทย-สากล) 20 คน พัฒนาชุมชน 30 คน ภาษาจีน 20 คน ศิลปกรรม 20 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 100 คน 
    
          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ (4 ปี) รับ 130 คน แบ่งเป็น สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ 10 คน วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 30 คน วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 30 คน วิศวกรรมโยธา 30 คน อัญมณีศาสตร์ 10 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์  20 คน คณะวิทยาการจัดการ (4 ปี) รับ 295 คน แบ่งเป็นสาขาวิชาบริหารทรัพยากร  มนุษย์ 20 คน การตลาด 55 คน การเงิน  การธนาคาร 20 คน การจัดการ 20 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 70 คน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 30 คน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 20 คน การบัญชี 60 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร (4 ปี) รับ 40 คน แบ่งเป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 10 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 คน เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 คน เทคโนโลยีการเกษตร 10 คน คณะนิติศาสตร์ (4 ปี) สาขาวิชานิติศาสตร์ 150 คน
    
          คณะนิเทศศาสตร์ (4 ปี) รับ 150 คน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวารสารสนเทศ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การสื่อสารการท่องเที่ยว เทคโนโลยีการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ธุรกิจ การสื่อสารการกีฬา การสื่อสารการเมือง รับรวมทุกแขนง 150 คน คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (4 ปี) รับ 120 คน   แบ่งเป็นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20คน เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 30 คน และภูมิสารสนเทศ 30 คน 
    
          รับสมัครระหว่างวันที่ 10 มกราคม- 19 กุมภาพันธ์ 2553 ที่อาคาร 4 กองบริการการศึกษา หน่วยงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี สอบถาม โทร. 0-3931-9111 ต่อ 1138 หรือดูรายละเอียดที่ http://www.rbru.ac.th


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก มรภ.รำไพพรรณี
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มรภ.รำไพพรรณี รับตรง 1,485 คน โพสต์เมื่อ 5 มกราคม 2553 เวลา 17:43:47 114 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP