การสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
การสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (jeducation)


สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

1. วัตถุประสงค์

         เป็นการจัดการสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงในญี่ปุ่น เพื่อวัดความรู้พื้นฐานวิชาหลักและวิชาความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยจะใช้ผลการสอบนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

2. หน่วยงานจัดสอบ

         การสอบนี้จัดขึ้นโดย Japan Student Services Organization (JASSO) โดยร่วมมือจาก กระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ญี่ปุ่น ( Monbukagakusho : MEXT ) กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ) เป็นผู้จัดสอบ

3. รายละเอียดในการสอบ

         1 ) เป้าหมาย

เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น

         2 ) วันสอบ

         ครั้งที่ 1 : เดือนมิถุนายน

         ครั้งที่ 2 : เดือนพฤศจิกายน

         3 ) สถานที่จัดสอบ กรุงเทพฯ

         4 ) ตารางสอบและวิชาที่สอบ ผู้สมัครสอบต้องเลือกวิชาที่สอบ ตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาต่อ

หมายเหตุ

         1. วิชาภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วยการทดสอบการเขียน การฟัง ความเข้าใจในการฟัง การอ่าน ทั้ง 4 ทักษะ

         2. วิชา วิทยาศาสตร์ ผู้สมัครสอบให้เลือกสอบ 2 วิชา จากฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสอบต้องการเข้าศึกษา ต่อ

         3. วิชาคณิตศาสตร์ ผู้สมัครสอบสายศิลป์ให้เลือกสอบคณิตศาสตร์ ก. ส่วนผู้สมัครสอบสายวิทย์ให้เลือกสอบคณิตศาสตร์ ข. ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสอบต้องการเข้าศึกษาต่อ

         4. ผู้สมัครสอบไม่สามารถเลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมกับวิชาความรู้ทั่วไป

         5. คะแนนสอบ จะไม่ใช้คะแนนตามคะแนนดิบของผู้สมัครสอบ แต่จะใช้คะแนนเฉลี่ยเท่านั้น

         5 ) การเลือกภาษาที่ใช้สอบ สามารถเลือกสอบโดยโจทย์ภาษาอังกฤษ หรือโดยโจทย์ภาษาญี่ปุ่นก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสอบต้องการเข้าศึกษาต่อ ( วิชาภาษาญี่ปุ่นจะมีโจทย์เป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น )

         6 ) การตอบข้อสอบ ให้ทำลงในกระดาษคำตอบทั้งหมด ( มาร์คชีท ) รวมทั้งการสอบข้อเขียนในวิชาภาษาญี่ปุ่น

4. ขั้นตอนการสมัคร

         1. การสมัคร

         ใบสมัคร : ให้ใช้ใบสมัครที่กำหนด

         ช่วงเวลารับสมัคร :    

         ครั้งที่ 1 รับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม

         (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ดูจากวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์)

         ครั้งที่ 2 รับสมัครต้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม

         (กรณีสมัครทางไปรษณีย์ดูจากวันที่ในตราประทับของไปรษณีย์)

         สถานที่รับสมัคร : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ

         หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

         2. คู่มือการสอบ

         จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการสมัครสอบ

         3. ตารางสอบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

         จะจัดส่งให้ผู้สมัครหลังวันหมดเขตการรับสมัคร

5. การประกาศผลสอบ

         1. จัดส่งผลการสอบครั้งที่ 1 ให้ผู้เข้าสอบทราบทางไปรษณีย์ ราว ๆ กลางเดือนสิงหาคม

         2. จัดส่งผลการสอบครั้งที่ 2 ให้ผู้เข้าสอบทราบทางไปรษณีย์ ราว ๆ กลางเดือนมกราคม

สถานที่ติดต่อสอบถาม

1. ประเทศไทย

         สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ( ส.น.ญ. )
         1/7 อาคารสีบุญเรือง 2 ชั้น 2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม บางรัก กทม.10500
         โทร : 0-2234-6951 / 54
         แฟกซ์ : 0-2234-3725
         email : admin@ojsat.or.th
         website : http://www.ojsat.or.th

         ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
         ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร 159 ถ.อโศก ( สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ 10110
         โทร : 0-2661-7057 และ 0-2661-7091
         แฟกซ์ : 0-2661-7058
         email : jeicbkk@ksc9.th.com
         website : http://www.jasso.go.jp/

2. ประเทศญี่ปุ่น

         Testing Division ,
         Japan Student Services Organization (JASSO)
         4-5-29 Komaba , Meguro-ku Tokyo 153-8503
         โทรศัพท์ : 03-5454-5338
         แฟกซ์ : 03-5454-5339
         email : eju@jasso.go.jp

กำหนดการสอบ

         เปิดให้เข้าห้องสอบ : 07:30 น.

         เวลาที่ระบุข้างต้นรวมเวลาในการแจกเอกสารในการสอบด้วย

         กรุณาเข้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มการสอบ

         จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ หลังจากการสอบผ่านไปแล้ว 10 นาที

          การค้นหาข้อมูลของสถานศึกษาซึ่งอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อได้ก่อนมาญี่ปุ่น

         กรณีที่ผู้สมัครต้องการจะเข้าศึกษาต่อยังสถานศึกษา(คณะ ภาควิชา) ซึ่งอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อได้ก่อน มาญี่ปุ่น ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อจากประเทศของตัวเองได้ และจะทราบผลการ คัดเลือกว่าผ่านหรือไม่ก่อนมาถึงญี่ปุ่น โดยมีขั้นตอนการสมัครดังต่อไปนี้

1. ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการสอบเข้าสถานศึกษาที่ต้องการสมัครจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา หรือใบสมัครเข้าศึกษาต่อของสถาบันนั้น ๆ

         เข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว จากหน้าข้อมูลการรับสมัคร ในเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่ผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาต่อ โดยใช้เสิร์จเอนจิ้นที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ท ภายในเว็บไซต์ของสถานศึกษาเอง ในหน้าข้อมูลการรับสมัคร จะมีช่องให้กรอกข้อมูลเพื่อขอรับเอกสารจากสถาบันได้ด้วย

2. หลังจากค้นหาข้อมูลได้แล้ว ให้ตรวจสอบในเรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการรับสมัคร วันเวลาในการรับสมัครให้เรียบร้อย

         กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครให้เรียบร้อยเสียก่อน สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โปรดตรวจสอบวิชาที่ใช้ในการสอบ ภาษาของโจทย์ และครั้งที่ให้สอบ EJU ตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ให้เรียบร้อย

         (ตัวอย่าง)

         สอบภาษาญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไป และคณิตศาสตร์( ก )

         สำหรับวิชาความรู้ทั่วไปและคณิตศาสตร์( ก )

         นั้นให้สอบด้วยโจทย์ภาษาญี่ปุ่น ให้สอบ EJU ครั้งที่สองซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

3. การสมัครสอบ EJU

         กรณี่สถานศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ กำหนดให้สมัครสอบ EJU ตามตัวอย่างในข้อที่ 2 ข้างต้น ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบ EJU ครั้งที่สองในเดือนพฤศจิกายน โดยเลือกสอบโจทย์เป็นภาษาญี่ปุ่น และสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไป และคณิตศาสตร์ ก หากเลือกสอบผิดวิชา หรือลืมยื่นใบสมัครตามที่สถานศึกษากำหนด ผู้สมัครอาจไม่ได้รับการพิจารณา ให้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษานั้นได้ โปรดใส่ใจในเรื่องนี้ให้มาก อีกประการหนึ่ง เมื่อยื่นใบสมัครสอบ EJU ไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิชาที่เลือกสอบไปแล้วได้ จึงควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ก่อนยื่นใบสมัครสอบ อนึ่งขอให้ตรวจดูช่วงเวลารับสมัครด้วย เมื่อยื่นใบสมัครสอบแล้ว จะได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในวันสอบ EJU อยู่แล้ว แต่อาจจำเป็นต้องใช้ประกอบกับการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาบางแห่งด้วย จึงควรเก็บรักษาให้ดี อย่าให้สูญหาย

         * โปรดอย่าเข้าใจผิดว่า การสมัครสอบ EJU เป็นการสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานั้นๆ โดยตรง

4. การสมัครเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่ต้องการ

         เมื่อได้รับใบสมัครจากสถานศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาแล้ว ให้ท่านกรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในใบสมัคร จ่ายค่าตรวจเอกสารให้แก่สถานศึกษาในเวลาที่กำหนด จากนั้นจึงส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารอื่นๆ ที่สถานศึกษานั้นๆ ต้องการ เช่น ใบประกาศนียบัตร หรือใบแสดงผลการศึกษาไปยังสถาบันที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ

5. การแจ้งผล

         เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือก ในกรณีที่ผ่านการคัดเลือกจึงค่อยเริ่มขั้นตอนการขอเข้าศึกษาต่อไป


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
jeducation.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
การสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น โพสต์เมื่อ 4 มกราคม 2553 เวลา 17:00:16 151 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP