โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค
เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่ประเทศญี่ปุ่น
2011 Panasonic Scholarship


ส่วนที่ 1 : รายละเอียดโครงการ  "ทุนการศึกษาพานาโซนิค (Panasonic Scholarship)"

          โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนนักศึกษาจากประเทศในภาคพื้นเอเชียได้แก่ ไทย จีน ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินเดีย ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ที่พานาโซนิคจัดขึ้นระหว่างนักศึกษาภาคพื้นเอเชีย

          ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย พานาโซนิคมีความภาคภูมิใจที่ได้มอบโอกาสแก่นักศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสามารถนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบันทุนการศึกษาพานาโซนิคมีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาและกำลังศึกษาอยู่รวมกว่า 278 คน จาก 8 ประเทศในเอเชีย และนับว่าเป็นบริษัทเอกชนที่ให้ทุนการศึกษามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในเชิงปริมาณและมูลค่า โดยปราศจากพันธะผูกพันใดๆ ทั้งสิ้นในการคืนทุนเมื่อสำเร็จการศึกษา  โดยรายละเอียดและระยะเวลาของทุนการศึกษาพานาโซนิค จะให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นระยะเวลา 3 ปี รวมมูลค่าต่อนักเรียนทุน 1 คน ประมาณ 3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          ปีที่ 1 ระยะการเตรียมตัว : ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิจัยระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น (เดือนเมษายน 2011) พร้อมกับเรียนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันภาษาของญี่ปุ่น ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับค่าใช้จ่ายดังนี้

-     ค่าใช่จ่ายรายเดือน 150,000 เยนต่อเดือน 
-    เงินช่วยเหลือค่าสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิจัยจำนวน 100,000 เยน
-    เงินช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปญี่ปุ่น (ขาเดียว)
-    ค่าธรรมเนียมการศึกษาจ่ายให้ตามจริงแต่ไม่เกิน 400,000 เยนต่อปี  

          ปีที่ 2 และ 3 ระยะเวลาการศึกษา : ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะลงทะเบียนศึกษาในสถาบันบัณฑิตศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศญี่ปุ่น (เข้าศึกษาระดับปริญญาโทในเดือนเมษายน 2012 และสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2014) ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนดังนี้

-    ค่าใช้จ่ายรายเดือน 180,000 เยนต่อเดือน 
-    เงินช่วยเหลือค่าสอบเข้าจ่ายให้ตามจริงแต่ไม่เกิน 250,000 เยนต่อปี
-    ค่าธรรมเนียมการศึกษาจ่ายให้ตามจริงแต่ไม่เกิน 500,000 เยนต่อปี  
     (เงินจำนวนนี้จะไม่จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา)  

          สำหรับขั้นตอนในการคัดเลือก จะมีการคัดเลือกจากใบสมัคร การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์รอบแรกจะมีการเข้าค่ายเพื่อเก็บคะแนน และการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย
จำนวนทุนการศึกษา : ปีละ  3  คน

ส่วนที่ 2 : ข้อแนะนำในการสมัคร

1. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะสมัครขอรับทุนการศึกษาพานาโซนิค

          -    มีสัญชาติไทย
          -    ผู้ที่สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีมาแล้วไม่เกิน 4 ปี
หรือกำลังจะสำเร็จศึกษาในปีที่สมัคร
          -    ระยะเวลาของการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาถึงปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 15 ปี
          -    สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ยกเว้นวิทยาศาสตร์การแพทย์, เภสัชศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์)
          -   ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาคะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ตลอดระยะเวลาของการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 3.00 
          -    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องศึกษาภาษาญี่ปุ่นจนกระทั่งมีความรู้ และสามารถพูด เขียน อ่าน ภาษาญี่ปุ่นในระดับมาตรฐานเดียวกัน คือ ต้องสอบผ่านระดับ 3  ของ Japanese Language Proficiency Test ของระบบการสอบในปัจจุบัน หรือระดับ N4 ของระบบการสอบแบบใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2553
          -    ผู้ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ไม่สามารถรับทุนการศึกษาพานาโซนิคได้
          •   ผู้ที่ได้รับหรือกำลังจะได้รับทุนการศึกษาอื่นใดรวมทั้งทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น
          •   ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตศึกษาในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้ว

2. ระยะเวลาของการรับสมัครและการคัดเลือก (กำหนดการของทุนประจำปี 2011)

          -    เปิดรับสมัคร (ยื่นใบสมัคร) : ธันวาคม 2552 – 7 เมษายน 2553
          -    การคัดเลือกจากเอกสาร : เดือนเมษายน  2553
          -    ประกาศผลการคัดเลือกจากเอกสาร : ปลายเดือนเมษายน  2553
          -    การสอบสัมภาษณ์รอบแรก : ปลายเดือนเมษายน  2553
          -    ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์รอบแรก : ต้นเดือนพฤษภาคม 2553
          -    การทำกิจกรรมค่ายเก็บคะแนน : กลางเดือนพฤษภาคม 2553
          -    ประกาศผลการเข้าค่ายเก็บคะแนน : ปลายเดือนพฤษภาคม 2553
          -    ตรวจสุขภาพและประกาศผลการตรวจ : เดือนมิถุนายน 2553
          -    การสอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย : เดือนมิถุนายน 2553
          -    ประกาศผลผู้ได้รับทุน : ปลายเดือนมิถุนายน 2553

3. วิธีการสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัครจาก http://www.panasonic.co.th/ หรือหากต้องการใบสมัครทางไปรษณีย์

          กรุณาส่งแสตมป์ 5 บาทมาที่สำนักงานฯ กรอกรายละเอียด ส่งใบสมัครและเอกสารในการสมัครมาที่สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค (ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 7 เม.ย. กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะดูจากวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ)

สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย
บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
26/1-4 อาคารอรกานต์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

โทรศัพท์ 0-2655-5852-3 โทรสาร  0-2655-5732
E-mail : scholarship@th.panasonic.com 
Thailand URL : http://www.panasonic.co.th/           
Japan URL: http://panasonic.net/scholarship/


ขอขอบคุณข้อมูลจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค โพสต์เมื่อ 4 มกราคม 2553 เวลา 15:46:38 365 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP