x close

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 เปิดรับสมัครวันนี้ - 31 มี.ค.

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก BOT Campus Visit

          ธปท. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2557

          ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน ในสาชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อกลับมาทำงาน ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้


          สาขาวิชาที่กำหนด

          1. วิศวกรรมเครื่องกล หรือ Mechatronic (เน้นด้าน Automation and Maintenance) ในสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่น โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือ Mechatronic เท่านั้น

          2. วิศวกรรมเคมี หรือ Nano-Technology ในสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเคมี หรือวิทยาศาสตร์ เคมี เท่านั้น

          3. วิศวกรรมอุตสาหการ (เน้นด้าน Operations Research) ในสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมเครื่องกล เท่านั้น


          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

          2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนดของแต่ละทุน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 และประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและสถานที่ศึกษาที่ ธปท. กำหนด โดยต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาภายในไม่เกิน 1 ปี หลังจากผ่านการคัดเลือกเป็นผูเรับทุนแล้ว หรือ

          3. เป็นผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

          4. เป็นผูมีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี

          5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
6. ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ

          7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ


          คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

          ผู้สมัครต้องแสดงผลการทอดสอบภาษาอังกฤษ (ยกเว้นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญาโท) ในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนดอยู่แล้ว) คือ

          1. TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ Paper-based TOEFL) หรือ 79 (iBT internet-based TOEFL) หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

          2. GRE ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (ถ้ามี)


          ตารางการรับสมัครและดำเนินการ
         
          - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2557


          กระบวนการคัดเลือก


          - ธปท. จะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้นโดยพิจารณาจากผลการศึกษา ประสบการณ์และปัจจัยอื่น ๆ ของผู้สมัครประกอบการพิจารณาคัดเลือก โดยจะประกาศรายชื่อ กำหนดการคัดเลือดทาง http://www.bot.or.th

          - ผู้สอบข้อเขียนต้องมีคะแนนทดสอบรวม ตั้งแต่ร้อยละ 60 เป็นต้นไป จึงจะผ่านเข้าสู่การคัดเลือกรอบต่อไปและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบข้อเขียน : ภายในเดือนเมษายน 2557

          - ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนจะต้องได้คะแนนรวมกันทุกขั้นตอนของการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เรืองลำดับตามจำนวนทุนที่ให้ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ รอบที่ 2 และสอบสัมภาษณ์ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2557

          - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน : ภายในเดือนมิถุนายน 2557

          หมายเหตุ กำหนดการข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และผู้สมัครจะต้องมาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามสถานที่ และเวลาที่ ธปท. กำหนด


          วิธีการสมัคร

          1. ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุน

          2. กรอกกรายละเอียดให้ครบถ้วนและส่งไฟล์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครไปที่ E-mail : scholarshipteam2@bot.or.th (ระบุหัวข้อ "ทุน ธปท. ระดับปริญญาโทในต่างประเทศ")

          3. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

               - รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ติดในใบสมัคร

               - ประวัติย่อ (Resume) จำนวน 1 ชุด

               - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด

               - สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด

               - สำเนาปริญญาบัตร และในบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรของวุฒิการศึกษาผ่านมาในทุกระดับปริญญาจำนวนอย่างละ 1 ชุด

               - ใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS และ GRE (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ชุด

               - หนังสือตอบรับให้เข้าศึกษา หรือหนังสือจากสถานศึกษาแสดงว่ากำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา และสถานศึกษาตามที่ ธปท. กำหนด โดยให้ผู้สมัคร ขอรับทุนแนบรายชื่อพร้อมคำอธิบายประกอบของหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา หรือกำลังศึกษา จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


          ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาพร้อมใบสมัคร คลิกที่นี่


          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ เฟซบุ๊ก BOT Campus Visit


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย 2557 เปิดรับสมัครวันนี้ - 31 มี.ค. อัปเดตล่าสุด 21 มีนาคม 2557 เวลา 11:08:48 396 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP