x close

ทุนการศึกษาปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2557

ทุนการศึกษาปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2557


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ

          ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2557

          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) และต่างประเทศ ประจำปี 2557 ทั้งพนักงานของธนาคารและบุคคลภายนอก  ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. ทุนปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 4 ทุน

          - หลักสูตร Master of Business Administration Program (Full Time Program) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ศึกษาเฉพาะหลักสูตรนอกเวลา (Flexible Time) สำหรับพนักงานธนาคาร เท่านั้น รวมจำนวน 6 ทุน


          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          - หลักสูตร The Master of Business Administration (English Program)
          - หลักสูตร The Master of Management Program in International Business (English Program)
          - หลักสูตร Master of Science in Finance (English Program)
          - หลักสูตร Master Program in Financial Engineering (English Program)
          - หลักสูตร Master of Science in Computer Science and Information (English Program)
          - หลักสูตร Master of Arts in Business and Managerial Economics (English Program)

   
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          - หลักสูตร The Master of Business Administration (English Program)
          - หลักสูตร Master in Finance (English Program)
          - หลักสูตร Master of Science in Marketing (English Program)
          - หลักสูตร Master of Laws Program Business Laws (English Program)

          3. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 16 ทุน ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และญี่ปุ่น ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้


          ประเทศสหรัฐอเมริกา (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี) รวม 8 ทุน
          - สาขาวิชา MBA จำนวน 6 ทุน
          - สาขา Computer Science, IT, MIS จำนวน 2 ทุน

          สหราชอาณาจักร รวม 4 ทุน
          - สาขาวิชา MBA, Finance จำนวน 3 ทุน
          - สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS จำนวน 1 ทุน

          ประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น สาขาวิชา MBA รวมจำนวน 4 ทุน


          คุณสมบัติของผู้สมัคร : กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

          1. อายุไม่เกิน 28 ปี (นับถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีที่สมัคร)

          2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

          3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

          4. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

          5. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้
    กระทำโดยประมาท

          6. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

          7. ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด และการตอบรับเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข


          คุณสมบัติของผู้สมัคร : กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

          8. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ 1- 7 (ยกเว้นข้อ 4)

          9. สำหรับพนักงานที่สมัครทุนในประเทศ ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีที่สมัคร)

          10. อายุงานในธนาคาร อย่างน้อย 2 ปี

          11. ผลการประเมินปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก (A) ขึ้นไปในปีล่าสุด

          12. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงาน ให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้


          เอกสารประกอบการสมัคร : กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

          1. ใบสมัครขอรับทุนธนาคาร

          2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          3. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ

          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          5. สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี

          6. สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE

          7. ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้น
    ประโยชน์และความสาคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา

          8. หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ระดับ
    มหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด


          เอกสารประกอบการสมัคร : กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

          9. หลักฐานการสมัครต่างๆ ตามข้อ 1 - 7

          10. หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด


          กำหนดการเปิดรับสมัคร

          วันนี้ - 31 มีนาคม 2557 เปิดรับสมัครทุนทุกประเภท

          วันที่ 1 - 11 เมษายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน    

          วันที่ 1 - 11 เมษายน 2557 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เบื้องต้น

          วันที่ 21 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2557 สอบสัมภาษณ์

          เดือนมิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

          หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม


         ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนธนาคารสำหรับบุคคลภายนอกและพนักงานธนาคาร คลิกที่นี่

         หากผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอกต้องมีหนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ชุด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

         หากผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคารต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา คลิกที่นี่


          สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร (กลุ่มงานดูแลนักเรียนทุน) สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานพระราม 3 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2685-7480


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนการศึกษาปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2557 อัปเดตล่าสุด 20 มีนาคม 2557 เวลา 11:38:44 581 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP