เปิดรับสมัคร 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 รอบ 3 วันที่ 1 มี.ค.–11 เม.ย.นี้


เปิดรับสมัคร 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 รอบ 3 วันที่ 1 มี.ค.–11 เม.ย.นี้


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

          กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบคักเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 1,619 ทุน (เฉพาะอำเภอหรือเขตที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-11 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้


          คุณสมบัติทุนประเภท 1 จำนวน 902 ทุน (ของอำเภอที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน)

          1. เป็นผู้มีรายได้น้อย ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

          2. มีสัญชาติไทย

          3. กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 ปี 2556 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ปี 2555-2556 หรือเทียบเท่า สายสามัญ และอาชีพ (ปวช. 3 หรือ ปวส. 1) กศน. อายุไม่เกิน 25 ปี

          4. เกรดเฉลี่ยระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 3.00

          5. ใช้อำเภอหรือเขตที่เรียนตอน ม.6 เป็นสิทธิสมัคร

 
          คุณสมบัติทุนประเภท 2 จำนวน 717 ทุน (ของอำเภอที่ยังไม่มีผู้ได้รับทุน)

          1. ไม่จำกัดรายได้

          2. มีสัญชาติไทย

          3. กำลังศึกษาระดับชั้น ม.5-ม.6 ปี 2556 หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ปี 2555 หรือเทียบเท่า สายสามัญ และอาชีพ (ปวช. 2-3 หรือ ปวส. 1) กศน. อายุไม่เกิน 25 ปี

          4. เกรดเฉลี่ยระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 3.00

          5. ใช้อำเภอหรือเขตมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนเป็นสิทธิสมัคร

 
          การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร

          1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ผู้สมัครรับทุนสามารถใช้สิทธิในการสมัครเข้าร่วมโครงการได้เพียงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

          2. การยื่นใบสมัครผู้สมัครรับทุนผ่านช่องทางการสมัครดังนี้

                    2.1 ยื่นใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครตามประเภททุนที่ตนมีสิทธิ โดยสมัครและจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติของแต่ละแล้วจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบจังหวัดและอำเภอหรือเขตนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้ถือวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์

                    2.2 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครตามประเภททุนที่ตนมีสิทธิสมัคร และยื่นด้วยตนเอง ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับผิดชอบจังหวัดและอำเภอหรือเขตนั้น ๆ ในวันและเวลาราชการ

                    - ดาวน์โหลดที่อยู่ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่รับผิดชอบอำเภอหรือเขตจังหวัด คลิกที่นี่

                    - บัญชีแนบท้ายประกาศ (ปรากฏรายชื่ออำเภอที่เปิดรับสมัครพร้อมสาขาวิชาที่ให้ศึกษา) คลิกที่นี่

                    - ดูแผนผังขั้นตอนและกระบวนการยื่นใบสมัคร คลิกที่นี่
 

          เอกสารที่เกี่ยวข้องการรับสมัคร

          - ประกาศหลักเกณฑ์ รุ่นที่ 4.3 ฉบับเต็ม โปรดอ่านเพื่อความเข้าใจเงื่อนไขที่ชัดเจน คลิกที่นี่

          - บัญชีแนบท้ายประกาศ (ปรากฏรายชื่ออำเภอที่เปิดรับสมัครพร้อมสาขาวิชา) คลิกที่นี่

          - ใบสมัคร ทุนประเภท 1 (ใช้อำเภอ/เขตที่ตั้งของโรงเรียนตอน ม.6 เป็นสิทธิสมัคร) คลิกที่นี่

          - ใบสมัคร ทุนประเภท 2 (ใช้อำเภอ/เขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนเป็นสิทธิสมัคร) คลิกที่นี่

 
          การเตรียมความพร้อม

          เตรียมความพร้อมด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่เลือกไปศึกษาก่อนเดินทางไปต่างประเทศตามระยะเวลาที่โครงการกำหนด


          ประเทศที่ให้ไปศึกษา

          ทุนประเภท 1 ให้ไปศึกษาในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเช่นเดียวกับนักเรียนทุนรุ่นที่ 1 และ 2 หากผู้รับทุนประเภท 1 ประสงค์ศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จะต้องศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาของทุนประเภท 2 เท่านั้น
 
          ทุนประเภท 2 ให้ไปศึกษาประเทศได้ทั้งประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษ โดยจะเน้นสาขาวิชาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์

 
          เงื่อนไขและข้อผูกพัน

          - เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยในภาครัฐหรือเอกชน

          - เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทยในภาครัฐหรือเอกชนเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะต้องชดใช้เงินคืนตามจำนวนที่ใช้ไปพร้อมเบี้ยปรับจำนวนหนึ่งเท่า

 
          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการในวันและเวลาราชการ โทร. 02-628-5645 ต่อ 106-107 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดรับสมัคร 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 รอบ 3 วันที่ 1 มี.ค.–11 เม.ย.นี้ โพสต์เมื่อ 19 มีนาคม 2557 เวลา 10:54:34 277 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP