x close

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ม.มหิดล


สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ  ม.มหิดล

แนะนำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล

          เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยยังขาดบุคลากรในการบริหารจัดการปัญหาภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากแผ่นดินไหว, ดินถล่ม อุทกภัย, วาตภัย, ภัยแล้ง, และการกระจายตัวของสารเคมีอันตราย นับวันภัยพิบัติดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

          มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้พัฒนาหลักสูตรดังกล่าว โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติกับองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับป้องกันและบรรเทาวิกฤติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอันเนื่องมาจากมนุษย์และธรรมชาติ


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันและบรรเทาวิกฤติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอันเนื่องมาจากมนุษย์และธรรมชาติ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร 


คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ทุกระบบ)

           เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

           ต้องไม่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ เช่น ตาบอกสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง


จำนวนนักศึกษาที่จะรับ ปีการศึกษา 2557

          ภายในปีการศึกษา 2557 คาดว่า จะรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ จำนวนทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็น

          1. ระบบรับตรง จำนวน 20 คน

                    1.1 โครงการวิทยาเขต กลุ่มกาญจนบุรี จำนวน 10 คน
                    1.2 โครงการพื้นที่ จำนวน 5 คน
                    1.3 โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 5 คน

          หมายเหตุ : ระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2557 ได้ปิดทำการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อย โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกแบบสอบข้อเขียน จำนวน 3 คน (คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่) และจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 มีนาคม 2557

          2. ระบบแอดมิชชั่นกลาง จำนวน 30  คน


การรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

          ระบบแอดมิชชั่นกลาง

                    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-22 มิถุนายน 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
          199 หมู่ 9 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
          จังหวัดกาญจนบุรี 71150

          เบอร์โทรศัพท์ : 034-585060 ต่อ 2214

          เว็บไซต์  : http://ka.mahidol.ac.th/
          Facebook  : https://www.facebook.com/EngineeringMUKA


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ม.มหิดล อัปเดตล่าสุด 7 มีนาคม 2557 เวลา 16:48:48 4,632 อ่าน
TOP