สกอ. มอบ 60 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.โท-ป.เอก
สกอ. มอบ 60 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.โท-ป.เอก


สกอ. มอบ 60 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เห็นสมควรให้ทุนแก่นิสิตนักศึกษา จำนวนรวม 60 ทุน เพื่อศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันที่ร่วมโครงการ


ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

           เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 มีนาคม 2557 สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th


ระยะเวลาการให้ทุน

           ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก รวมจำนวน 60 ทุน โดยมีระยะเวลารับทุน ดังนี้

           - ผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโท-เอก ต่อเนื่อง จะได้รับทุนระดับปริญญาโท 2 ปี และทุนปริญญาเอก 3 ปี
           - ผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาเอก สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโทจะได้รับทุนระดับปริญญาเอก 3 ปี และสำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีจะได้รับทุนระดับปริญญาเอก 5 ปี

 
คุณสมบัติของผู้รับทุน

     1. ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษา ดังต่อไปนี้

           - ผู้สมัครรับทุนปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง)

           เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2556 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ธรณีวิทยา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา หรือพันธุศาสตร์ โดยมีผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (GPAX) หรือจนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 3.00

           - ผู้สมัครรับทุนปริญญาเอก

            (1) เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2556 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ธรณีวิทยา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา หรือพันธุศาสตร์ โดยมีผลการศึกษาจนถึงวันสมัครหรือผลการศึกษา (GPAX) ตลอดหลักสูตรปกติ ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือในหลักสูตร Honors หรือ หลักสูตรเทียบเท่า Honors ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ

            (2) ผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทหรือกำลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2556 ตามแผน ก แบบ ก.2 ในสาขาและสถาบันที่ระบุแนบท้ายประกาศโดยมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมจนถึงวันสมัครหรือผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 ทั้งนี้จะต้องจบปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เคมี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ ธรณีวิทยา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา หรือพันธุศาสตร์ โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วย

            - ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาและสถาบันตามที่ระบุใน www.sc.mahidol.ac.th

            - มีหลักฐานคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 (paper) หรือ ไม่ต่ำกว่า 173 (CBT) หรือ ไม่ต่ำกว่า 64 (iBT) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ การสอบมาตรฐานอื่นๆ ในประเทศหรือระดับสากล ที่เทียบเท่า TOEFL ได้ โดยมีผลการสอบไม่เกิน 2 ปี หรือ ผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันที่รับสมัครกำหนด สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษตามที่โครงการฯ กำหนดข้างต้น หรือยังไม่ผ่านเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัยไม่ใช้เกณฑ์ของภาษาอังกฤษในการคัดเลือก ให้อนุโลมให้ส่งผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐานข้างต้น ภายในไม่เกิน 2 เดือนหลังเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2557 หากไม่ส่งผลการสอบภาษาอังกฤษตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธ์ได้รับทุน

     2. ไม่เป็นผู้รับราชการ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรอื่นใด หรือรับทุนการศึกษาในโครงการใดๆ หรือมีข้อผูกพันกับหน่วยงานใด ๆ

     3. มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาจนจบปริญญาเอกในสาขาที่โครงการฯ ให้ทุนของสถาบันที่กำหนดใน www.sc.mahidol.ac.th  โดยไม่ลาออกจากโครงการก่อนสำเร็จปริญญาเอก และจะไม่เปลี่ยนสาขาหรือย้ายสถาบันขณะกำลังศึกษาในแต่ละระดับปริญญา ทั้งนี้เมื่อใกล้จบปริญญาโทจะต้องสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง (เมื่อจบปริญญาโทแล้วเลือกสมัครเรียนปริญญาเอกต่างสาขา ต่างสถาบันจากที่เรียนในระดับปริญญาโทได้ โดยต้องเป็นสถาบันที่อยู่ในโครงการฯ)

     4. ยินยอมทำสัญญารับทุนการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนทุกประการ และเมื่อจบการศึกษาแล้วจะประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐเป็นระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่รับทุนปริญญาโท (2 ปี) และปริญญาเอก (3 ปี) หากผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะยินยอมชดใช้เงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจากโครงการฯ และเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า

     5. ผู้ที่เคยอยู่ในโครงการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) หรือผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาเอกจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้ทุนก่อน


ประกาศผลสอบ

           วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.thขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สกอ. มอบ 60 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.โท-ป.เอก โพสต์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12:21:42 435 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP