x close

ม.หอการค้าไทย มอบทุน UTCC GOLD ปีการศึกษา 2557


ม.หอการค้าไทย มอบทุน UTCC GOLD ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศมอบทุน UTCC GOLD ประจำปีการศึกษา 2557

           คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุน UTCC GOLD ปีการศึกษา 2557 ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นกึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต 40 ทุน


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

           1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ

           2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

           3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

           4. หากเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของสถาบันหรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

           5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

           6. ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

           7. มีบันทึกรับรองผลการเรียนและรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน


รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ

           - ได้รับการลดหย่อนค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่างๆครึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร (ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ไม่รวมภาคฤดูร้อน)

           - ชําระเงินครึ่งหนึ่งของค่าอุปกรณ์การเรียนระบบ Hybrid Learning จํานวน 1 ชุด

หมายเหตุ :

           ผู้ได้รับทุน UTCC Gold ต้องชําระเงินค่าประกันการรับทุนการศึกษาจํานวน 10,000 บาททันที ที่ทราบผลการคัดเลือกกับทีมอาจารย์แนะแนวการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ขั้นตอนการสมัครรับทุน

          1. กําหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2557

          2. กรอกข้อมูลใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) พร้อมบันทึกรับรองผลการเรียนและรับรองความประพฤติ จากผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนต้นสังกัด (เรียนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)  

          3. ชําระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จํานวน 500 บาท (แบบฟอร์มการชําระเงิน download ที่นี่)

          4. ส่งหลักฐานใบสมัคร หนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด และหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร ได้  2 ช่องทาง คือ
             4.1 ทาง e-mail : somphong1963@gmail.com
             4.2 ทางไปรษณีย์ ส่ง
                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                   เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

          5. คณะเศรษฐศาสตร์จะทําการพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับทุนทราบ ภายในเวลา 5 วันทําการ

          6. คณะเศรษฐศาสตร์จะให้สิทธิ์ผู้ยื่นใบสมัครตามลําดับก่อนหลังตามวันที่ยื่นใบสมัคร และปิดรับสมัครเมื่อครบจํานวนทุน 40 ทุน

หมายเหตุ : 

           กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆที่กําหนด  หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ  หรือไม่ มาขึ้นทะเบียนภายในกําหนด ผู้สมัครตกลงให้มหาวิทยาลัยริบเงิน ประกันการรับทุนการศึกษาที่ได้ชําระไว้ได้ โดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากมหาวิทยาลัย
 
 
 
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.หอการค้าไทย มอบทุน UTCC GOLD ปีการศึกษา 2557 อัปเดตล่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18:05:53 533 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP