ม.ราชภัฏกำแพงเพชรรับตรง2,355คน
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรรับตรง2,355คน  (เดลินิวส์)

         ผศ.รัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มร.กพ.) เปิดเผยว่า มร.กพ. กำลังรับสมัครนักศึกษาระบบรับตรงประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 2,355 คน ดังนี้ 

         คณะครุศาสตร์ รับ 305 คน (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 30 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 30 คน คณิตศาสตร์ 40 คน ภาษาอังกฤษ 40 คน ดนตรีศึกษา 30 คน สังคมศึกษา 35 คน พลศึกษา 35 คน ภาษาจีน 30 คน และ คอมพิวเตอร์ศึกษา 35 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับ 360 คน สาขาเคมี 35 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60 คน  เกษตรศาสตร์ 30 คน ชีววิทยา 30 คน ฟิสิกส์ 30 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 35 คน สาธารณสุขศาสตร์ 40 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30  คน คณิตศาสตร์ 30 คน และเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย 40 คน 
    
         คณะวิทยาการจัดการ รับ 430 คน สาขานิเทศศาสตร์ 60 คน อุตสาหกรรม 30 คน การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 40 คน การบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 40 คน การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 30 คน การบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 40 คน ผู้จบอนุปริญญาหรือเทียบเท่าเข้าระบบเทียบโอน การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 40 คน (คอม พิวเตอร์ธุรกิจ) 30 คน (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) 40 คน การบัญชี 40 คน อนุปริญญาหรือเทียบเท่าเข้าระบบเทียบโอน สาขาการบัญชี 40 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 310 คน สาขาภาษาไทย 30 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 40 คน คนและการพัฒนาชุมชน 30 คน วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 30 คน สารสนเทศศาสตร์ 20 คน นิติศาสตร์ 80 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 80 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 360 คน สาขาเทคโนโลยีโยธา 20 คน สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการ 20 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 80 คน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 30 คน เทคโนโลยีการไฟฟ้า 60 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 30 คน  ผู้จบอนุปริญญาหรือเทียบเท่าเข้าระบบเทียบโอน สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 30 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 30 คน เทคโนโลยีโยธา 30 คน และเทคโนโลยีการไฟฟ้า 30 คน 
    
         ส่วนที่ มร.กพ. แม่สอด คณะวิทยาการจัดการ รับ 280 คน สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 30 คน การบริหารธุรกิจ (การตลาด) 40 คน (การเงินการธนาคาร) 30 คน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 30 คน (การจัดการทั่วไป) 30 คน การบัญชี 30 คน และ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 30 คน ผู้จบอนุปริญญาหรือเทียบเท่าเข้าระบบเทียบโอน สาขาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 30 คน (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 30 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ 140 คน สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 30 คน นิติศาสตร์ 40 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 40 คน อัญมณีและเครื่องประดับ 30 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 170 คน สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการ 20 คน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 30 คน และ เทคโนโลยีการไฟฟ้า 30 คน (อนุปริญญาหรือเทียบเท่าเข้าระบบเทียบโอน) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 30 คน เทคโนโลยีโยธา 30 คน และเทคโนโลยีการไฟฟ้า 30 คน

          ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kpru.ac.th และสมัครได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 สอบถามรายละเอียดที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มร.กพ. โทร. 0-5570-6547.


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.ราชภัฏกำแพงเพชรรับตรง2,355คน โพสต์เมื่อ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 00:13:11 653 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP