x close

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัคร-มอบทุน พลเรือนเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต


วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับ-มอบทุน พลเรือนเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต

          วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) จำนวน 80 คน โดยเป็นทุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน และทุนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย
 

          การรับ 2 ประเภท ได้แก่
 
          1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน ( รับเฉพาะเพศหญิง )
          2. ประเภททุนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สำหรับเพศชายไม่เกิน 10 คน)
 
กำหนดการ
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์)ของกระทรวงศึกษาธิการ
 
         2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ

                  1)ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) หรือ ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) ในปีที่สมัคร โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน

                  2)ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT1,2 )


                  3)ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ใช้PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 6
 
         3. มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
 
         4. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 
         5. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก ท้ายระเบียบนี้
 
         6. ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
         7. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
 
         8. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะละหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
 
         9. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ
 
         10 ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
 
         11. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 
         12. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สำหรับบุตรข้าราชการกองทัพบก และบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการทหารหนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา และสูติบัตรของผู้สมัครหรือหนังสือรับรองบุตร
 
         13. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สำหรับบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และผู้สมัครต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และ Army Nurse Fanclub
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัคร-มอบทุน พลเรือนเรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต อัปเดตล่าสุด 20 มีนาคม 2557 เวลา 14:25:44 599 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP