องค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions 2557


องค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions 2557

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

             สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้ดำเนินการประกาศ องค์ประกอบและค่าร้อยละกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2557 ผ่านทางเว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ที่ http://www.cuas.or.th/  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


กลุ่มที่ 1 : วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.1 สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                        20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                         20
                          4. PAT     
                             4.1 PAT 2                  30

1.2 ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์


                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                        20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                          20
                          4. PAT     
                             4.1 PAT 1                  10
                             4.2 PAT 2                  20

1.3 เภสัชศาสตร์


                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                       20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                         10
                          4. PAT     
                             4.1 PAT 2                  40


กลุ่มที่ 2 : วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

2.1 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ 

                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                       20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                         10
                          4. PAT     
                             4.1 PAT 1                  10
                             4.2 PAT 2                  30

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ

                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                       20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                         10
                          4. PAT     
                             4.1 PAT 1                  20
                             4.2 PAT 2                  20


กลุ่มที่ 3 : วิศวกรรมศาสตร์

                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                       20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                         15
                          4. PAT     
                             4.1 PAT 2                  15
                             4.2 PAT 3                  20


กลุ่มที่ 4 : สถาปัตยกรรมศาสตร์

                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                       20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                         10
                          4. PAT     
                             4.1 PAT 4                  40


กลุ่มที่ 5 : เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                        20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                         10
                          4. PAT     
                             4.1 PAT 1                  10
                             4.2 PAT 2                  30


กลุ่มที่ 6 : บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชีการท่องเที่ยวและการโรงแรม และเศรษฐศาสตร์

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                       20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                         30
                          4. PAT     
                             4.1 PAT 1                  20

6.2 การท่องเที่ยวและโรงแรม

             รูปแบบที่ 1

                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                        20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                          50

             รูปแบบที่ 2

                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                        20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                         40
                          4. PAT     
                             4.1 PAT 7                  10  (เลือก 1 วิชา)


กลุ่มที่ 7 : ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา

             รูปแบบที่ 1 

                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                        20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                         20
                          4. PAT     
                             4.1 PAT 5                  30

             รูปแบบที่ 2    

                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                       20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                         10
                          4. PAT     
                             4.1 PAT 5                  20
                             4.2 PAT 1/2/3/4/6/7   20 (เลือก 1 วิชา)


กลุ่มที่ 8 : ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                        20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                         10
                          4. PAT     
                             4.1 PAT 4/6               40


กลุ่มที่ 9 : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

9.1 พื้นฐานวิทยาศาสตร์

                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                        20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                         30
                          4. PAT     
                             4.1 PAT 1                  20

9.2 พื้นฐานศิลปศาสตร์

             รูปแบบที่ 1 

                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                        20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                         50

             รูปแบบที่ 2

                          องค์ประกอบ                ค่าร้อยละ

                          1. GPAX                        20
                          2. O-NET                      30
                          3. GAT                         30
                          4. PAT     
                             4.1 PAT 7                  20 (เลือก 1 วิชา)
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
องค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions 2557 โพสต์เมื่อ 14 มกราคม 2557 เวลา 18:07:56 794 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP