ทุนฟุลไบรท์ ฤดูร้อน ปี 2557 เปิดรับสมัครแล้ว
ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำภาคฤดูร้อน 2557

          สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครชิงทุน Study of the United States Institutes Program for Secondary Educators ประจำภาคฤดูร้อน 2557 เพื่อให้อาจารย์สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอเมริกันศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงต้นเดือนหรือหลังเดือนมิถุนายน 2557 เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์

          ผู้สมัครจะต้องเป็นอาจารย์สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดำเนินการสอนและมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตร การสอนในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับบริบทอเมริกันศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สังคม การเมือง การปกครอง และ/หรือกฎหมาย ทั้งนี้ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลถึงการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนเป็นสำคัญ   มีความพร้อมทางภาษาอังกฤษ สามารถอ่านเอกสาร 25-30 หน้าอย่างต่ำได้ทุกวันตลอดโปรแกรม สามารถร่วมอภิปรายอย่างเต็มที่ ทั้งยังสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรม ณ สถาบันในแต่ละโครงการได้ตามกำหนดการ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่ได้แนบมาด้วย) และต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานตันสังกัดให้ลาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯได้

          ผู้สมัครที่สนใจสมัครชิงทุนสำหรับแต่ละโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯที่ www.fulbrightthai.org และต้องส่งใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้ง หนังสือรับรอง สำเนาทรานสคริป ประวัติย่อและผลการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) พร้อมทำสำเนาใบสมัครจัดเป็นชุดเพิ่มอีก 4 ชุด รวมต้นฉบับ ทั้งหมดเป็น 5 ชุด(ห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษ) โดยไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มอย่างอื่นนอกเหนือจากที่แจ้งไว้ ไปยัง "มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน  (ฟุลไบรท์) เลขที่ 21/5 อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120" ภายในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คุณศรียุดา ได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 107

 
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนฟุลไบรท์ ฤดูร้อน ปี 2557 เปิดรับสมัครแล้ว โพสต์เมื่อ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 16:22:28 154 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP