ทุน กพ ผู้มีศักยภาพสูง ปี 57 เปิดรับสมัครแล้ว


ทุน กพ ผู้มีศักยภาพสูง ปี 57 เปิดรับสมัครแล้วก.พ. รับสมัครทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง ปี 2557

          
ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2557 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนดังต่อไปนี้

 ทุนที่รับสมัครสอบ 

          จำนวน 55 หน่วย รวม 89 ทุน

 กำหนดช่วงเวลาการให้ทุน 

          แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

          1. ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปี สุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

          2. ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน หรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด โดยภายหลังสำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

 ข้อผูกพันในการรับทุน

         
1. เมื่อสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาให้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนด เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

          2. กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

          3. ในระหว่างการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนางานที่รับผิดชอบของผู้รับทุน หรืองานสำคัญอื่นของส่วนราชการ

 เงื่อนไขการให้ทุนระยะที่ 2 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท

         
1. ผู้ได้รับทุนต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์ที่กำหนด

          2. ผู้ได้รับทุนต้องพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนางานที่รับผิดชอบของผู้รับทุน หรืองานสำคัญอื่นของส่วนราชการ และได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการ โดยมีความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ส่วนราชการอาจขอขยายระยะเวลาได้ แต่ระยะเวลารวมกันต้องไม่เกิน 3 ปี โดยเสนอให้ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณี ๆ ไป รวมทั้งมีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีมาก และเสนอ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน ทั้งนี้ส่วนราชการจะเป็นผู้ประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผู้รับทุนในการศึกษาต่อในหรือต่างประเทศ

          3. ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนดเป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่รับทุน

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

          1. ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ

                  1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย

                  1.2 เป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาในประเทศในปี การศึกษา 2557 ตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะแต่ละหน่วยทุน และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน

          2. เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน

          3. เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี

          4. สำหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 6 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

 การรับสมัครสอบ

          1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th หรือ http://uis.ocsc.go.th พร้อมทั้ง สามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบจากเว็บไซตืดังกล่าว

          2. กำหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร

              - ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2557 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุน กพ ผู้มีศักยภาพสูง ปี 57 เปิดรับสมัครแล้ว โพสต์เมื่อ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 15:08:12 224 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP