ทุน Technology Grants 2557 เปิดรับสมัครแล้วทุน Technology Grants 2557 เปิดรับสมัครแล้ว

ทุน Technology Grants ประจำปี 2557 ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสมัครรับทุน เพื่อไปศึกษา/ทำวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย โดยแบ่งเป็น

1. ทุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship)

             ประกาศทุนระดับปริญญาเอก

             แบบฟอร์มใบสมัครรับทุน

2. ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research)

             ประกาศทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

             แบบฟอร์มใบสมัครรับทุน

3. ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme for Ph.D. Student)

             ประกาศทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

             แบบฟอร์มใบสมัครรับทุน

กำหนดการรับสมัคร

          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2557 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน่วยงานรับสมัครทุน) ลงตราประทับรับเอกสารการสมัครรับทุนเป็นสำคัญ และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร

การรับสมัคร

          1. บุคคลทั่วไป : สมัครโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          2. บุคคลากรของสถาบันอุดมศึกษา : สมัครผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด เพื่อสถาบันต้นสังกัดจะได้ทำหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครและส่งเอกสารผู้สมัครในนามของสถาบันมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน

          1. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (สำหรับบุคลากรของสถาบัน)

          2. ใบสมัครรับทุนที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว

          3. หนังสือตอบรับ (Acceptance letter) อย่างเป็นทางการเพื่อทำวิจัยจากสถาบันอุดมศีกษาเจ้าภาพในออสเตรีย

          4. จดหมายแนะนำผู้สมัคร (Letter of recommendation) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)

          5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript of record) ทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

          6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน ดำเนินการทดสอบโดยสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันภาษาที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเทียบเท่าผลการทดสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.5 โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 (สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาเอก)

*กรุณาดูรายละเอียดทุนแต่ละประเภทในประกาศทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
          โทรศัพท์ 0 2610 5463 หรือที่ E-mail: knbhorn@mua.go.th
          website: http://www.inter.mua.go.th หัวข้อ "Announcements"


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุน Technology Grants 2557 เปิดรับสมัครแล้ว โพสต์เมื่อ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 12:17:32 135 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP