อาจารย์ธรรมศาสตร์ ส่งจดหมายเปิดผนึก คัดค้านนิรโทษกรรม

อาจารย์ธรรมศาสตร์ ส่งจดหมายเปิดผนึก คัดค้านนิรโทษกรรม

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          อาจารย์ธรรมศาสตร์ กว่า 300 คน ส่งรายชื่อคัดค้านนิรโทษกรรม อ้างขัดต่อหลักนิติธรรม อาจสร้างคามแตกแยกในสังคม

          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เผยว่า ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่างจดหมายเปิดผนึกขึ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อของอาจารย์ที่ไม่เห็นด้วยต่อการผ่านร่าง  พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พร้อมชี้กฎหมายดังกล่าว ขัดกับหลักนิติธรรม

          ทั้งนี้ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ กล่าวว่า หลังจากที่ทางสภาผู้แทนราษฎร ได้แก้ไขร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ให้ครอบคลุมการกระทำไม่เฉพาะเพียงแค่ของประชาชนที่เป็นผลชุมนุมทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการกระทำอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของประชาชน และครอบคลุมการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมืองอีกด้วย ซึ่งการนิรโทษกรรมครั้งนี้ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม เพราะการนิรโทษกรรมต้องมีเหตุผลและขอบเขตชัดเจน และการกระทำนี้จะเป็นตัวอย่างให้ผู้กระทำผิดทั้งหลาย โดยเฉพาะในคดีทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่เกรงกลัวกฎหมาย และไม่ได้ลดความขัดแย้งทางการเมืองลงแต่อย่างใด

          ทางคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จึงมีรายนามที่ขอคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อีกทั้งยังขอให้วุฒิสภาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ลงมติไม่เห็นชอบในร่างกฎหมายดงกล่าว ที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกในสังคมไทย โดยรายนามคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทั้งหมด 300 รายชื่อ อาทิ

         นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ.
         นายสุรพล นิติไกรพจน์
         นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล
         รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
         ผศ.ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์
         ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
         รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
         รศ.ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ
         รศ.เกศินี วิทูรชาติ
         อ.ดร.ณัฐพัชร์ บัวบุญ
         อ.สุธาสินี ศรีนุ่น
         รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ
         ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์
         ผศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์
         อ.ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์
         ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข
         อ.ดร.สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์
         ศ.ดร.ประมวญ เทพชัยศรี
         รศ.จุฑามาศ เทพชัยศรี
         ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์
         ผศ.พญ.นรากร ลีปรีชานนท์
         พญ.พิกุล วิมลเฉลา
         รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์
         รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์
         ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
         ผศ.ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์
         อ.พญ.พิชญาภา รุจิวิชชญ์
         รศ.สุเพชร จิรขจรกุล
         รศ.ชุมพจต์ อมาตยากุล
         รศ.ถวัลยฺ ฤกษ์งาม
         รศ.ดร.นันทนา รณเกียรติ
         ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
         รศ.ดร.ประภัสสร์ วังสกาจญ์
         รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
         นพ.ณัฐวัฒน์ วานิช
         พญ.อุบลพันธ์ บุพพาจารย์ธรรม
         นพ.ปวิธ พิพัฒน์วัฒนะกุล
         นพ.ปวินท์ ศิริแสงชัยกุล
         นพ.เอกวิทย์ เจริญวานิช
         ผศ.ทพ.ดร.วีรชัย สิงหถนัดกิจ
         อ.พญ.นิดา เรืองวิทย์
         อ.มล.วโรดม ศุขสวัสดิ
         รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อาจารย์ธรรมศาสตร์ ส่งจดหมายเปิดผนึก คัดค้านนิรโทษกรรม โพสต์เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:33:41 201 อ่าน
TOP