โครงการทุนสำรวจโลก eListening ปีที่ 11

 

โครงการทุนสำรวจโลก eListening ปีที่ 11

โครงการทุนสำรวจโลก eListening ปีที่ 11

            โครงการทุนสำรวจโลก eListening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6  และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการทุนสำรวจโลก eListening ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็นภารกิจหนึ่งในการที่จะให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงยังเป็นทางเลือกทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวมาข้างต้น

            นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพิ่มพูนพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในสังคมนานาชาติโดยตรง


 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา

            1. กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนและแผนกสองภาษาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติ


            2. เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย


***ผู้ที่จะสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ


วิธีการสมัครสอบขอรับทุนการศึกษา

            ผู้สนใจสมัครสอบขอรับทุน สามารถสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ทาง www.au.edu, www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net 

            ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบขอรับทุนสามารถเลือกคณะต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

           - คณะบริหารธุรกิจ       
           - คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    
           - คณะศิลปศาสตร์
           - คณะนิเทศศาสตร์     
           - คณะดนตรี
           - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
           - คณะนิติศาสตร์
           - คณะวิศวกรรมศาสตร์*     
           - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( 5 ปี)

            *ยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกรณีที่ศึกษายังต่างประเทศในคณะหรือสาขาวิชาดังต่อไปนี้

            1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา AU - Wollongong
            2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา AU - Dominican

            *ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา Aeronautic Engineering
            *ผู้สมัครต้องมีความรู้ หรือทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านของคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร


กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

 วันที่
 รายละเอียด 
 31 ก.ค. 56 - 17 ก.พ. 57 
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
 6 ม.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 7 ม.ค. - 22 ก.พ. 57    
สอบข้อเขียนตามศูนย์สอบต่าง ๆ
 10 มี.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ทาง www.au.edu,
www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net เวลา 15.00 น.
 13 มี.ค. 57 สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เวลา 9.00 น.
 14 มี.ค. 57   ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.au.edu,
www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net เวลา 16.00 น.
- สอบวิชาเฉพาะด้านของ คณะ/สาขาวิชา (เฉพาะคณะดนตรี คณะนิเทศศาสตร์
สาขาการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การแสดง การสื่อสารผ่านสื่อใหม่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์)
- สอบวิชาเฉพาะด้านของ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
และสาขากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.)
และสอบสัมภาษณ์เวลา 16.30 - 18.00 น.
- สอบสัมภาษณ์คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การแสดง
การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ เวลา 13.30 - 16.00 น.
- สอบสัมภาษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.
 **เวลาสอบแข่งขันชิงทุน : 10.00 น. - 12.00 น.

                  คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร โครงการทุนสำรวจโลก eListening ปีที่ 11 ได้ที่นี่ 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
elistening.au.eduเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการทุนสำรวจโลก eListening ปีที่ 11 โพสต์เมื่อ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 11:31:04 191 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP