ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST )ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย
Thailand Graduate Institute of Science and Technology (TGIST)            ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย เป็นหนึ่งในโครงการด้านการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ที่ให้การสนับสนุนการผลิตบัณทิตวิจัยในโครงการความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สวทช. กับอาจารย์ในสถาบันการศึกษา ซึ่งทำวิจัยในโครงการที่ สวทช. มุ่งเน้น  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

            - ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา  และ สวทช. เพื่อเสริมกำลังบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ    โครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง  ผนวกกับเครือข่าย การถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานวิจัย และพัฒนาสู่ภาคเอกชน เกิดเป็นเครือข่าย ความร่วมมือ ในงานวิจัยและพัฒนา พร้อมกับการพัฒนากำลังคน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ

            - ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพ  ระดับปริญญาโท – เอก  เพื่อรองรับกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ให้มีความก้าวหน้าจนถึงระดับที่สามารถคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นได้เอง ในสาขายุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนด

            - ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพ ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้สมัคร

            เป็นนักศึกษาเข้าใหม่หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท-เอก ที่สนใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานวิจัยในโครงการความร่วมมือของอาจารย์และนักวิจัย สวทช. โดยที่กำลังศึกษาหรือสามารถสอบเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกของสถาบันการศึกษาที่อาจารย์สังกัดอยู่
โดยจะต้องมีความร่วมมือกันอย่างจริงจังระหว่าง

            - อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ที่มีความพร้อมจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก เป็นผู้ที่มีงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

            - นักวิจัย สวทช. จากห้องปฏิบัติการภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย สวทช. ที่ยินดีจะร่วมเป็นทึ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาจนจบการศึกษาและมีทุนวิจัยขณะที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

          เปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   
          โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)
          ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
          111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
          ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
          จ.ปทุมธานี 12120

เบอร์โทรศัพท์         02-564-7000 ต่อ 1458
โทรสาร                02-564-7140, 02-564-7004
Website             http://nstda.or.th/tgist

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST ) โพสต์เมื่อ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 16:08:18 435 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP