x close

วิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนะนำภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดให้มีการศึกษาในภาควิชานี้ โดยจุดเริ่มต้นของโครงการดังกล่าว เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2532 หลังจากที่คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมและเครื่องกล ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาในเรื่องการบินและอวกาศ จึงได้เสนอให้บรรจุโครงการนี้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 ขึ้น

            สำหรับจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ ทางภาควิชาต้องการผลิตกำลังคนเพื่อทำการวิจัย พัฒนา และบริการวิชาการต่อสังคม เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในประเทศไทย สร้างประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อ นอกจากนี้ ภาควิชายังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย อาทิ โรงเรียนนายเรืออากาศ กรมช่างอากาศ, กองทัพอากาศ กรมการบินพาณิชย์ ฯลฯ

หลักสูตรการศึกษา


ระดับปริญญาตรี มี 3 หลักสูตร ดังนี้

            วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (ภาคปกติ)

            ปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา ได้แก่ IDDP (International Double Degree Program) กับ The Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University) ประเทศออสเตรเลีย

            วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

ระดับปริญญาโท


            วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
            หมายเลขโทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1702-4
            แฟกซ์ 0-2579-8570
            เว็บไซต์ http://ase.eng.ku.ac.th

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ภาควิชาวิศกรรมการบินและอวกาศ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัปเดตล่าสุด 1 ตุลาคม 2556 เวลา 17:14:17 41,572 อ่าน
TOP