ม.หอการค้าไทย เปิดรับ ม.6 เรียนดี รับทุนรัตนมงคล


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัคร ม.6 รับทุนรัตนมงคล

          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา "ทุนรัตนมงคล" หมายถึง ทุนการศึกษาที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

          - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ

          - มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (4 ภาคเรียน)

          - เป็นผู้มีความประพฤติดี

          - ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          - ถ้ามีแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบัน และ/หรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครให้ส่งหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ดังนี้

          - ใบสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา

          - สำเนาบัตรประชาชน

          - สำเนาทะเบียนบ้าน

          - สำเนาใบ ปพ.1:4 แสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน

          - รูปถ่าย จำนวน 1 รูป

          - หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท

          ส่งมาที่ กองส่งเสริมการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2556


รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ


          - ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (ตามที่ระบุไว้ในคู่มือทุนการศึกษา) เต็มจำนวน (ภาคต้น ภาคปลาย) หลักสูตร 4 ปีต่อเนื่อง

          - ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ Hybrid Learning 1 ชุด


กำหนดการรับสมัคร

          - รับสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 14 ตุลาคม 2556 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

          - สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

          - ประกาศผลสอบ วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ทาง www.utcc.ac.th
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.หอการค้าไทย เปิดรับ ม.6 เรียนดี รับทุนรัตนมงคล โพสต์เมื่อ 4 กันยายน 2556 เวลา 21:48:58 203 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP