ม.เกษตร มอบ 80 ทุนให้ ม.6 เรียนต่อปริญญาตรีม.เกษตร มอบ 80 ทุนให้ ม.6 เรียนต่อปริญญาตรี


มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มอบ 80 ทุนให้ ม.6 เรียนต่อระดับปริญญาตรี


           มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีนโยบายให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 (แผนการศึกษาสี่ปีหรือแผนการศึกษาสามปีครึ่ง)

           ทั้งนี้ ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครได้ 1 ทุนการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่จะสมัครรับทุนการศึกษาได้ ต้องสมัครโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 (แผนการศึกษาสี่ปีหรือแผนการศึกษาสามปีครึ่ง) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ทุนการศึกษาเพชรพระพิรุณ จํานวน 60 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครเพชรพระพิรุณ


           1. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํ่ำกว่า 3.50 หรือ

           2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.50

การพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระพิรุณ มีดังนี้

           1. พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เฉพาะผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 (แผนการศึกษาสี่ปีหรือแผนการศึกษาสามปีครึ่ง) ที่สมัครทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

           2. อํานาจการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ถือเป็นอํานาจของคณะที่รับเข้าศึกษาโดยให้การพิจารณาของคณะถือเป็นที่สนสิ้นสุด

เงื่อนไขสําหรับผู้รับทุนการศึกษาเพชรพระพิรุณ

           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคแรกเข้าและจะได้รับยกเว้นในภาคการศึกษาถัดไป เมื่อมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาในระดับ 2.75 ขึ้นไป


2. ทุนการศึกษาสําหรับผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน 4 จังหวดชายแดนภาคใต้ จํานวน 20 ทุน 

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนการศึกษา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อําเภอ ในจังหวัดสงขลา

           1. เป็นนักเรียนที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานีสตูล) และ 4 อําเภอ ในจังหวัดสงขลา (อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบ้าย้อย และอําเภอจะนะ)

           2. เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่่ำกว่า 3.00 หรือ

           3. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ำกว่า 3.00

           4. มีความประพฤติดีไม่เคยประพฤติตนผิดกฎระเบียบ ไม่เคยต้องโทษ หรือคดีใด ๆ

           5. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์

           6. เป็นผู้มีผลการเรียนดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

           7. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม

การพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อําเภอ ในจังหวัดสงขลา มีดังนี้

           1. พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม ใบสมัครทุนการศึกษาและเอกสารประกอบการสมัคร เฉพาะผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 (แผนการศึกษาสี่ปีหรือแผนการศึกษาสามปีครึ่ง) ที่สมัครทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

           2. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและคัดเลือก และเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการประจําวิทยาเขตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ในการลงมติเห็นชอบและอนุมัติประกาศรายชื่อให้เป็นนิสิตทุนการศึกษาโควตา 4 จังหวัด และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา

           3. อํานาจการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ถือเป็นอํานาจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร โดยให้การพิจารณาของคณะคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครถือเป็นที่สิ้นสุด


วิธีการสมัครทุนการศึกษา

           1. กรอกข้อมูลผู้สมัครผ่านเว็บ //dbs.csc.ku.ac.th/Admission

           2. กรอกข้อมูลใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมทั้งติดรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป

           3. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2556 หากไม่ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การสมัครทุนการศึกษา

คลิกอ่านรายละเอียด การเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ได้ที่นี่ 


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครม.เกษตร มอบ 80 ทุนให้ ม.6 เรียนต่อปริญญาตรี โพสต์เมื่อ 2 กันยายน 2556 เวลา 21:24:54 102 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ม.เกษตร มอบ 80 ทุนให้ ม.6 เรียนต่อปริญญาตรี ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP