x close

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ม.วลัยลักษณ์


แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนในด้านเทคนิคการแพทย์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และกายภาพบำบัด


หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี


               หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

                     สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
                      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
                      สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                      สาขาวิชากายภาพบำบัด


ระดับปริญญาโท

               หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

                     สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์


               หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

                      วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ
                     วิชาเอกบริหารสาธารณ


ระดับปริญญาเอก

               หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

                     สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

          สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

          โทรศัพท์ : 075-672-104-5
          โทรสาร : 075-672-106

          เว็บไซต์ : http://ihh.wu.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โพสต์เมื่อ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 15:52:02 43,322 อ่าน
TOP