x close

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แนะนำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


          วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น 1 ใน 4 วิทยาลัยของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และ วิทยาลัยสัมพันธภาพสากล

ความเป็นมา

          "วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม" (College of Social Communication Innovation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  7 กรกฏาคม 2549 นับเป็นเจตนารมณ์ที่จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพ ในเรื่องการสื่อสาร  (Communication and Media) ในสังคมตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้สามารถควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคมและชีวิต ทั้งนี้ โดยอาศัยมิติคิดที่ต่างไปจากเดิม กล่าวคือ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมจะเป็นองค์กรด้านการศึกษา และวิจัยที่มีรากฐานจากการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจ ศิลปะ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติองค์ความรู้ที่ทันสมัย สำหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเหตุที่เชื่อว่า หากเราสามารถสร้างสมดุลและบูรณาการให้เกิดขึ้นได้แล้ว เราจะสามารถพัฒนาสื่อเหล่านั้นให้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมได้มากมาย อาทิ อาจเป็นสื่อสารบันเทิง   (Entertainment Communication)

          สื่อสารสิกขบันเทิงและทรงพลังสำหรับคนรุ่นต่อไป  อีกทั้งยังสามารถเป็นองค์กรสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ประเทศชาติและสังคมไทยเท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของสื่อที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนของ "วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม" จะเป็นการจัดการเรียนการสอนในเชิงสหวิทยาการ โดยบูรณาการสรรพความรู้ในสังคม องค์ความรู้จากสถาบัน สำนักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ในสังคมและในมหาวิทยาลัยฯ เชื่อมโยงกับองค์กรสื่อสารสังคมเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยวางเป้าหมายให้เป็นห้องทดลองในเชิงปฏิบัติการ (Laboratory) เป็นการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ร่วมมือกับเอกชน และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย  เกาหลี สิงคโปร์ และฮ่องกง

          มีการเรียนการสอน 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ย่อมส่งผลให้นิสิตทางด้านนี้เรียนรู้และติดต่อสื่อสารได้กว้างและหลากหลายในกระแสโลกาภิวัตน์ และท้องถิ่นภิวัฒน์ในปัจจุบัน
ประกอบกับการได้ศึกษาวิชาแกนในเรื่องวัฒนธรรม ศิลปะ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ศึกษาทางด้านนี้หรือบัณฑิต ย่อมสามารถพัฒนาอุดมการณ์และความดีงามสำหรับสังคมหลังสมัยใหม่ ซึ่งอุดมการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบโดยตรงไปสู่สื่อสารสังคม ที่บัณฑิตเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในสังคมในโลกของการสื่อสารในอนาคต

          ในวันที่ 7กรกฏาคม 2549 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในสมัยของศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พุทธศักราช 2550 มีฐานะเทียบเท่ากับคณะ สถาบัน และสำนักต่าง ๆ ในการนี้ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ เป็นคณบดีคนแรกของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

              หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) (หลักสูตรใหม่ 2550)   
                               
                      วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
                      วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
                      วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร

              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) (หลักสูตรใหม่ 2551)    
                                
                      วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
                      วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงผ่านสื่อ
                      วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสาร) (หลักสูตรใหม่ 2554)  
                                 
                      วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
                      วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
                      วิชาเอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล) (หลักสูตรปรับปรุง 2555)    
                  
                      วิชาเอกการผลิตงานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
                      วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
                      วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมสื่อสารสังคม) (หลักสูตรปรับปรุง 2556)    
       
                      วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
                      วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์
                      วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

          วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 114 สุขุมวิท 23
          แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

          โทรศัพท์ : 02-649-5000
          โทรสาร : 02-259-2344

          เว็บไซต์ : http://cosci.swu.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โพสต์เมื่อ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 15:14:41 11,785 อ่าน
TOP