รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (4 โครงการ)รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (4 โครงการ)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับตรง 57 แบบพิเศษ 4 โครงการ


           ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเปิดรับสมัครจำนวน 113 ที่นั่ง และโครงการที่เปิดรับสมัคร มีรายละเอียด ดังนี้

            - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
            - โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
            - โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
            - โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารอากาศ


คุณสมบัติเฉพาะแต่ละโครงการ

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

           - เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่การรับสมัครและสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดย

                  ก. มีหลักฐานทะเบียนบ้านแสดงว่าผู้สมัครหรือบิดาหรือมารดาอยู่หรือเคยอยู่ใน 8 จังหวัดข้างต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

                  ข. เคยศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาที่อยู่ใน 9  จังหวัดข้างต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

           - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

           - มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ. 1:4) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

           - ต้องไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

           - ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

คลิกดู เอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่นี่


2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

           - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่อยู่ในพื้นที่รับสมัครและสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และนครนายก และ

           - มีหลักฐานทะเบียนบ้านของผู้สมัครอยู่ใน 6 จังหวัดข้างต้น (ยกเว้นอำเภอเมือง) ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันโดยนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร หรือบิดาหรือมารดาต้องมีหลักฐานทะเบียนบ้านอยู่ใน 8 จังหวัดข้างต้น (ยกเว้นอำเภอเมือง) ไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันโดยนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข

           - มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ. 1:4) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอด 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอดชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.5

           - ต้องไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)

           - ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญากับกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 12 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

คลิกดู เอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่นี่


3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

           - เป็นนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว

           - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

           - ก่อนเข้าศึกษาต้องทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลที่กำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

คลิกดู เอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่นี่


4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ

           - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

           - ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ (ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556)

           - ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ หลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบและเงื่อนไขที่กำหนด

คลิกดู เอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่นี่


กำหนดการรับสมัคร

รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (4 โครงการ)

คลิกอ่านประกาศ รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (4 โครงการ) ได้ที่นี่ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (4 โครงการ) โพสต์เมื่อ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:59:33 333 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (4 โครงการ) ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP