x close

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนามาจากคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2498 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทย สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (กศ.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศิลปศึกษา ต่อมาใน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ จึงแยกออกจากกันเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน

          ใน พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศโดยสมบูรณ์ชื่อมหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ได้รวมเป็นคณะเดียวกันชื่อ "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533

          อนึ่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม และภาควิชาดุริยางคศาสตร์ ได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ผ่านทบวงมหาวิทยาลัย และในที่สุดคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2538 ภาควิชาทั้งสองจึงแยกไปสังกัดในคณะศิลปกรรมศาสตร์

          การดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระยะเริ่มแรกใช้ "ตึกสังคมศาสตร์" ซึ่งเป็นอาคารเก่าตั้งแต่สมัยเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นที่ตั้งสำนักงานเลขานุการคณะและสำนักงานฝ่ายบริหาร รวมทั้งสำนักงานของภาควิชาทางด้านสังคมศาสตร์เดิมทั้งหมด ส่วนสำนักงานของภาควิชาทางมนุษยศาสตร์ใช้อาคารเดิมคือ "ตึกมนุษยศาสตร์" ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ให้เป็นที่ทำการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเป็นอาคารเรียนรวมด้วย ในวงเงินงบประมาณ 195 ล้านบาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพันในการก่อสร้างเป็นเวลา 4 ปี การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2537 หน่วยงานในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งหมดจึงได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2537 เป็นต้นมา

          และในปีเดียวกันนี้เป็นวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา มหาวิทยาลัยจึงขอพระราชทานนามอาคารเพื่อเป็นสิริมงคล และได้รับพระราชทานนามว่า "60 พรรษามหาราชินี" (อาคาร 2) นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538 นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่อาจารย์ ข้าราชการ และนิสิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

หน่วยงานและภาควิชา

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 1 สำนักงาน 11 ภาควิชา และ 5 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่
          สำนักงานเลขานุการ
          ภาควิชาจิตวิทยา
          ภาควิชานิเทศศาสตร์
          ภาควิชาประวัติศาสตร์
          ภาควิชาภาษาเกาหลี
          ภาควิชาภาษาตะวันออก
          ภาควิชาภาษาตะวันตก
          ภาควิชาภาษาไทย
          ภาควิชาภูมิศาสตร์
          ภาควิชาศาสนาและปรัชญา
          ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
          ภาควิชาสังคมวิทยา
          ภาควิชาสารสนเทศศึกษา
          ศูนย์ภาษา
          ศูนย์เกาหลีศึกษา
          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
          ศูนย์ปฏิบัติการค้นคว้าและวิจัย
          ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา (CIET)


แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรการศึกษา

          ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 21 สาขาวิชา และหลักสูตรวิชาโท 12 วิชาโท , ระดับปริญญาโท 6 สาขาวิชา ,ระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 ระดับปริญญาตรี   

วิชาเอก


    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

          สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
          สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
          สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
          สาขาวิชาประวัติศาสตร์
          สาขาวิชาภาษาเกาหลี
          สาขาวิชาภาษาจีน
          สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
          สาขาวิชาภาษาไทย
          สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
          สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
          สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
          สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

          สาขาวิชาจิตวิทยา

    หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

          สาขาวิชานิเทศศาสตร์

    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วิชาโท

          การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
          จิตวิทยา
          ประวัติศาสตร์
          นิเทศศาสตร์ (เน้นการประชาสัมพันธ์)
          นิเทศศาสตร์ (เน้นวาทวิทยา และสื่อสารการแสดง)
          บรรณาธิการศึกษา
          ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
          ภาษาไทย
          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
          ศาสนาและปรัชญา
          เศรษฐศาสตร์
          สารสนเทศศึกษา

 ระดับปริญญาโท   

    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

          สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
          สาขาวิชาไทยศึกษา
          สาขาวิชาภาษาไทย
          สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์*
          สาขาวิชาปรัชญา

    หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)

          สาขาวิชาสื่อสารการตลาด

 ระดับปริญญาเอก  

    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

          สาขาวิชาไทยศึกษา


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข
          อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

          โทรศัพท์ : 0-3810-2310
          โทรสาร : 0-3839-0355

          เว็บไซต์ : http://www.huso.buu.ac.th/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โพสต์เมื่อ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 15:38:06 10,762 อ่าน
TOP