เช็กคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56เช็กคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สำหรับใครที่รอเช็กผลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56 อยู่ เพื่อเอาไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการสมัคร Admission 57 ไม่ต้องรอกันอีกแล้ว เพราะสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้ประกาศผลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นกลาง ประจำปี 2556 แล้ว

          และในวันนี้ เราก็ไม่พลาดที่จะนำผลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56 ใน 3 มหาวิทยาลัยดังอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาฝากกัน  


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ 25714.75 -23569.90

คณะเภสัชศาสตร์


               สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สูงสุด 21962.15- 19524.10
               สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 21207.80-19673.30

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23225.60-19924.25

คณะสหเวชศาสตร์

               สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 21811.15-19304.45
               สาขาวิชากายภาพบำบัด 20852.40-18871.80
               สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 21839.70-19171.25

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 20523.75-17416.40

คณะวิทยาศาสตร์

               กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 19787.40-16610.50
               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17850.10-16509.15
               สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 19769.30-17265.10
               สาขาวิชาเคมี 19357.500- 17165.25
               สาขาวิชาฟิสิกส์ 20296.20-16908.35
               สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 19420.50-18063.50
               สาขาวิชาธรณีวิทยา 19459.45-18060.35
               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 17867.50-16238.75
               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 8034.65-6283.75
               สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 18491.70-16697.30
               สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 18066.15-16323.05
               สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 20022.05-17499.35

คณะวิศวกรรมศาสตร์

               สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 24152.15-20761.40
               สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 20915.00-20020.00
               สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 20687.05-19724.45

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

               สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 23221.80-21301.25
               สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 21510.55-19750.00
               สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 20264.45-19189.45

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

               หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 24082.40-21230.45
               หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 22801.10-20534.85
               หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
                   -สาขาวิชาสถิติ21125.60-19897.60
                   -สาขาวิชาการประกันภัย 25985.50-20386.20
                   -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ20373.20-19099.00

คณะเศรษฐศาสตร์ 23199.00-20200.30

คณะจิตวิทยา

               รูปแบบที่ 1 21781.30-18896.9500
               รูปแบบที่ 2 22441.95-20098.80
               รูปแบบที่ 3 26968.20-22906.95

คณะครุศาสตร์

               สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1) 21868.20-20355.15
               สาขาวิชาประถมศึกษา (รูปแบบที่ 1) 22695.25-20900.75
               สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
                   -รูปแบบที่ 1 22182.15-20524.80
                   -รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์25237.25-19300.25 ค
                   -รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 21685.15-19254.60
                   -รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20556.25-18329.60
                   -รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน20442.15-18266.95
                   -รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น21580.70-18506.95
                   -รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน19695.30-18202.10
                   -รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ19338.20- 18393.10
                   -รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 21532.15-18239.00

คณะอักษรศาสตร์

               สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 20825.70-16989.55
               สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24134.45- 20074.95

คณะรัฐศาสตร์

               สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 28287.45-22826.25
               สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 24452.95- 22693.15
               สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 26579.85-24224.05
               สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 20480.50-12813.30

คณะนิติศาสตร์


               พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 24181.20-17771.95
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 24607.70-21207.80
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 24295.65-20870.60
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 23503.40-18611.25
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 22371.95-19253.20

คณะนิเทศศาสตร์

               พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 22553.65-19944.45
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 26717.85-24898.85
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 24699.65-21016.15
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน24560.70-21044.10
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 27019.45-21018.60
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 24699.75-21051.80


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร

               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน 16252.50- 12358.90
               สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ วิทยาเขตบางเขน 14253.85-9110.15
               สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน 15682.50-9890.10
               สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 15739.65-12321.25
               สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาเขตบางเขน 17372.40-13990.00
               สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน วิทยาเขตบางเขน 14992.50-13430.10
               สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ วิทยาเขตบางเขน 14023.40-12361.20

คณะบริหารธุรกิจ

               สาขาวิชาการเงิน 20520.30-18197.95
               สาขาวิชาการจัดการ 19271.05-17515.80
               สาขาวิชาการจัดการการผลิต 19685.00-17423.30
               สาขาวิชาการตลาด 19853.75-17941.95
               สาขาวิชาบัญชี 20587.60-19143.80
               สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ 19134.75-17743.30

คณะประมง 16363.45-12370.55

คณะมนุษยศาสตร์

               สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 22210.80-19804.90
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 26348.20-22933.70
               สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส20104.65-13775.80
               สาขาวิชาภาษาเยอรมัน20913.90-15162.75
               สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น22981.45-15579.90
               สาขาวิชาภาษาจีน 21157.15-14660.25
               สาขาวิชาภาษาไทย 22603.65- 20101.05
               สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย 20896.25-19818.90
               สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ 23027.50-20296.60
               สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18966.40-16794.60
               สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 18672.85-16828.80
               สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20598.80-16975.85
               สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาจีน 21445.35-16828.25
               สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 20021.25-17773.10
               สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 1 23983.55-22610.70
               สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17822.45-17822.45
               สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 19624.30-18171.15
               สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19545.00-18419.45
               สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี19132.60-17794.65
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 23336.25-21084.45
               สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ 21629.60-19946.65
               สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาคพิเศษ 23216.15-20094.30

คณะวนศาสตร์

               สาขาวิชาวนศาสตร์ 16520.45-13588.20
               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 15112.60-12787.50
               สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 16773.40-12641.40

คณะวิทยาศาสตร์

               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16905.30-15094.75
               สาขาวิชาเคมี 18038.65-15908.20
               สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 17534.65-15705.70
               สาขาวิชาชีววิทยา 16920.10-15436.75
               สาขาวิชาสัตววิทยา 16688.85-14494.65
               สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 15979.35-13642.65
               สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 16540.25-11046.55
               สาขาวิชาจุลชีววิทยา 17565.75-14988.10
               สาขาวิชาชีวเคมี 18062.40-15602.80
               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 16379.60-14133.20
               สาขาวิชาฟิสิกส์ 17088.20-13679.10
               สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17217.65-15190.75
               สาขาวิชาสถิติ 16511.75-14693.65
               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 16669.65-15093.20
               สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 15955.05-13529.60

คณะวิศวกรรมศาสตร์

               สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกลฯ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน 20927.05-18792.55
               สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 22553.35-19382.25
               สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20710.75-19813.40
               สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20722.35-19288.45
               สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20666.95-18544.65
               สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 19568.00-17873.30
               สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20787.50-18318.30
               สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 19422.85-16259.05
               สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 18832.30-09987.20
               สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19986.20-15320.30
               สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกลฯ วิทยาเขตบางเขน (ภาคพิเศษ) 18718.50-16575.90
               สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) 19492.75-17890.00
               สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 18479.00-16539.45
               สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 18678.15-17243.75
               สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) 17636.70-16169.15
               สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 16411.00-10063.45
               สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 17996.55-14794.60
               สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศและสาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา) 20217.50-17731.05
               สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 18070.65-16277.50
               สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 20581.75-17978.20
               สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) 18327.50-16217.30
               สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 17589.85-14353.75

คณะศึกษาศาสตร์

               สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 21256.70-20118.75
               สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 21264.10-19654.75
               สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)20193.05-18150.55
               สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 20356.85-18631.90
               สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 18843.40-16677.80
               สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 20452.50-17148.75

คณะเศรษฐศาสตร์

               สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 20136.25-18464.10
               สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 18171.65-16239.15
               สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18193.25-16012.85
               สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 18934.35-16738.30
               สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 18410.50-16551.40
               สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ 16390.10-15059.20
               สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ 16532.50-14538.30
               สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 16762.65-15875.55

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

               สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20249.65-18237.80
               สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 19366.30-17980.30

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22922.50-19547.50

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

               สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 19093.25-16544.55

คณะสังคมศาสตร์

               สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 17240.95-15136.95
               สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาคลินิก) 17416.95-16010.00
               สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ) 16161.55-14585.00
               สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาชุมชน) 15799.45-14396.80
               สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 15218.75-13386.65
               สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 17356.95-14003.50
               สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 16709.30-14009.25
               สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมั 16470.55-16438.10
               สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17403.20-13940.85
               สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 17832.75-13867.55
               สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 14418.05-14418.05
               สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 18823.55-14093.25
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17171.65-16928.20
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 19023.25-17873.75
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19073.70- 17258.20
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 19045.25-16926.85
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18384.85-16223.90
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 19742.70-16346.15
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18778.20-16525.55
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 18225.05-16213.75
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 16417.50-16186.95
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 18760.35-16983.40
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17698.40-16243.45
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16775.55-16775.55
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17670.20-17041.25
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 19263.55-17286.70
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20688.30-18394.40
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 19213.70-18327.15              
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20351.50-18630.00
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19973.70-18392.65
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี19172.65-17629.10

คณะสังคมศาสตร์

               สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 19253.05-17110.40
               สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 19472.90-17333.45
               สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17873.75-17178.65
               สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18233.20-17562.25
               สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19104.00-17368.65
               สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 17338.40-17338.40
               สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 20628.05-17213.75
               สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 17283.95-13271.95
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17512.35-15424.45
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16536.10-16536.10
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18229.80-15464.60
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 18280.25-15480.00
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 17274.85-16175.70
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17834.75-15799.10
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17280.00-15193.50
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16420.95-15724.30
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17866.90-15269.35
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 17396.65-15219.25              
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 17945.00-17945.00
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17671.60-15730.15                สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 16619.40- 14877.45
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17671.60-15730.15               
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 16619.40- 14877.45
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17553.15-15360.15
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17657.90-14833.70
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18518.20-16203.75
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 18789.35-16238.20
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18631.85-16761.95
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19088.15-16597.45
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 16100.20-16100.20
               สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 18331.90-18053.95
               สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 18362.15-14190.60
               สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17928.70-14530.00
               สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17332.95-15063.90
               สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 19389.20-14168.85
               สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 18312.90-14408.95
               สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 15513.05-15513.05
               สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 16316.90-14905.75
               สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 17780.10-14903.75
               สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 16998.90-14405.15              
               สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17557.30-16132.50              
               สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18167.60-14763.55              
               สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 18154.10-14455.95
               สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 14572.10-14511.40               
               สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 18520.10-14815.75

คณะสิ่งแวดล้อม

               ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16035.65-14669.10

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุฯ 19509.10-15748.15
               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16317.50-13903.90
               สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 16965.25-15178.00

คณะเกษตร

               สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา พืชสวนฯ) วิทยาเขตกำแพงแสน 14871.60-10617.50
               สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 13032.25-11161.70
               สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 14830.35-9520.35
               สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 16434.95-11773.10

คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน


               สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 15674.90-13079.90
               สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตกำแพงแสน 16501.60-15115.10
               สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน 16150.70-14335.65
               สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน วิทยาเขตกำแพงแสน 17184.20-14567.45
               สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตกำแพงแสน 17775.00-14938.10
               สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาเขตกำแพงแสน 17149.80-15257.50
               สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 16822.15-15366.00
               สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 15134.15-13313.05
               สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 14887.25-13457.50
               สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 13762.25-12508.550
               สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 14972.50-13418.00

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์


               สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี) กำแพงแสน 14262.70-12294.45               
               หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา(ศษ.บ.) กำแพงแสน รูปแบบที่ 1 17689.80-15397.00               
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ศษ.บ.) กำแพงแสน รูปแบบที่ 1 20886.45-19075.25
               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (ศษ.บ.) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 17828.75-15165.80
               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ศษ.บ.) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 18833.60-15120.35

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

               สาขาวิชาเคมี วิทยาเขตกำแพงแสน15142.80-11899.25
               สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาเขตกำแพงแสน13856.75-12417.00
               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน 15843.00-12101.95
               สาขาวิชาจุลชีววิทยา วิทยาเขตกำแพงแสน 15187.80-12261.65
               สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 14699.80-11360.00
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน 19234.45-15916.05
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 17630.75-15738.70
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16517.90-15866.40
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 16224.55-16104.10
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 17814.95-15707.65
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17878.65-16231.25
               สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตกำแพงแสน 17524.15-14048.70
               สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตกำแพงแสน 17505.45-13972.10
               สาขาวิชาการบัญชีบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน 18379.45-15531.65
               สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน 14881.95-12224.55
               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาเขตกำแพงแสน 14107.70-11884.45
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว รูปแบบที่ 1 วิทยาเขตกำแพงแสน 22765.60-18052.50               
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18918.05-15343.95
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17005.00-15392.45
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18024.50-15361.75               
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 17008.95-15469.35              
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 16933.10-15692.55               
               สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 12529.45-10479.70
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 17223.40-14452.05
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 16553.20-16133.65
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเยอรมัน 15177.90-14438.60
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 16734.60-14200.00
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาจีน 16644.25-14386.90               
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาอาหรับ 15093.20-15093.20
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาบาลี 18049.20-14695.00
               สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 12465.10-08968.50
               สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 15374.05-14172.45
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 1 (Q12) 20801.15-8068.35
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 1 (Q13) 20692.05-15922.50               
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาฝรั่งเศส (Q13) 17087.45-10846.70
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาเยอรมัน (Q13) 14899.80-12212.25
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น (Q13) 16057.75-12660.30
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาจีน (Q13) 15957.75-10635.95
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาอาหรับ (Q13) 12372.80-12372.80
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาบาลี (Q13) 14845.45-11748.25

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาเขตกำแพงแสน 17507.50-13294.65                โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) กำแพงแสน 13856.35-09557.10

คณะวิทยาการจัดการ

               สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 17360.80-13344.10
               สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตศรีราชา 17083.60-14232.75
               สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตศรีราชา 17711.80-14233.65
               สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตศรีราชา 19644.45-15213.80
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตศรีราชา 17959.80-14567.10
               สาขาวิชาการบัญชีบริหาร วิทยาเขตศรีราชา 17567.00-15948.95
               สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาเขตศรีราชา 18986.10-15605.00
               สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 14863.85-13815.75
               สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 15457.40-13923.45
               สาขาวิชาการเงิน (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 14936.90-13779.40
               สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 16484.10-14679.00
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 15697.05-13815.50
               สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 16516.30-14979.35
               สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 16131.70-14835.10

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

               สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 17206.10-12766.15
               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา 14765.85-13239.15
               สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา 13616.95-11995.55
               สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 13802.15-11231.40
               สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 12717.70-11010.85
               สาขาวิชาฟิสิกส์ 12882.25-9396.85
               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13801.45-09459.05
               สาขาวิชาเคมี 14046.80-10870.50

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

               สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาเขตศรีราชา 16412.40-14346.75
               สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาเขตศรีราชา 16575.60-13668.55
               สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตศรีราชา 17974.00-13922.50
               สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 16378.00-13356.25
               สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 14046.55-12405.50

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

               สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 16607.60-13311.90

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

               สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิทยาเขตศรีราชา 19201.70-13231.55
               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ วิทยาเขตศรีราชา 16562.75-13007.2

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

               สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต วิทยาเขตฯ สกลนคร 14105.50-09261.30
               สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตฯ สกลนคร 15408.75-9243.55
               สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตฯ สกลนคร 13426.35-9277.00
               สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตฯ สกลนคร 12235.70-8515.60
               สาขาวิชาเคมีประยุกต์ วิทยาเขตฯ สกลนคร 14411.70-10030.50
               สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตฯ สกลนคร 12625.30-8859.40
               สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตฯ สกลนคร 15909.40-14308.75
               สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตฯ สกลนคร 12967.65-10256.35

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

               สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาเขตฯ สกลนคร 13795.70-9490.30
               สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ วิทยาเขตฯ สกลนคร 13404.80-9545.15
               สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร วิทยาเขตฯสกลนคร 12387.60-7462.40
               สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต วิทยาเขตฯ สกลนคร 10487.95-8247.75

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

               สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตฯ สกลนคร 13955.65-7108.80
               สาขาวิชาการบัญชี วิทยาเขตฯ สกลนคร 17278.35-11179.90
               สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตฯ สกลนคร 13984.40-09389.60
               สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตฯ สกลนคร 19145.95-12924.45
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตฯ สกลนคร 15178.45-13505.15
               สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตฯ สกลนคร 15155.05-6801.50


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

               พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 22118.80-18224.30
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 22196.90-18665.00
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 22683.10-18842.50
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 23394.15-18201.70
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 21483.00-18028.45

คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง

               พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19050.00-14770.15
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18636.55-15932.25
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 18361.80-14428.00
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17716.25-14245.20
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 17952.95-16049.65

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

               หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 23765.00-20348.45
               หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 21262.35-19300.00
               หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 22628.75-20673.75
               คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (บูรณการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 21644.85-19829.20

คณะรัฐศาสตร์

               สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19871.95-17548.75
               สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20732.00-17810.70
               สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 18459.45-18197.50
               สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20527.25-18040.70
               สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19146.75-17533.20
               สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 21369.10-18597.35
               สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 22025.70-18700.20
               สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน22220.25-18575.60
               สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น21111.10-18634.10
               สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 22632.90-19239.30
               สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 19600.20-19600.20
               สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 21774.45-16534.45
               สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20363.50-17231.80
               สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 19291.95-16991.25
               สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20860.45-16541.30
               สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน19823.20-17107.50

คณะเศรษฐศาสตร์ 21119.20-19067.75

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 22715.80-20703.70

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง

               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 20451.95-16136.45

คณะศิลปศาสตร์

               สาขาวิชาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ฯ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 21571.95-18756.25
               สาขาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ แบบที่ 2 ภาษาฝรั่งเศส 22463.50-18841.25
               สาขาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาเยอรมัน 21376.80-18892.50
               สาขาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น 22972.25-18739.30
               สาขาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาจีน 22957.95-18806.45
               สาขาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาบาลี 22330.05-18961.25
               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 26314.90-23225.70
               สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 18219.80-11685.25
               สาขาวิชาจิตวิทยา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19902.45-16886.05
               สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 17369.80-14104.65
               สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาฝรั่งเศส 20480.25-13995.90
               สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาเยอรมัน 17700.20-17700.20
               สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น 18249.45-16406.10
               สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาจีน 19350.70-13618.15
               สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาบาลี 19312.40-19312.40
               สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19119.55-17411.35
               สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 19711.95-15958.50
               สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 18656.95-16217.95
               สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18575.20-17504.65
               สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 18429.80-16003.45
               สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 19108.65-16407.00
               สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19028.25-17325.70
               สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18921.60-16597.90
               สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16227.10-16227.10
               สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17479.80-16291.50               
               สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19624.30-16564.45
               สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 18176.15-16279.80               
               สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 18047.75-17573.15
               สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 19310.15-17373.75
               สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 21404.45-18003.10
               สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20659.00-17708.70               
               สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19298.55-17578.75               
               สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 20327.50-17517.30               
               สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19530.70-19530.70
               สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20661.65-18675.00               
               สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน20802.15-18380.20               
               สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 21154.60-20293.30               
               สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 21726.25-18412.10
               สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 24087.90-19293.10
               สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 23741.95-20590.45               
               สาขาวิชาภาษาเยอรมัน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 20769.80-17256.90
               สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 23229.65-17920.85

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 24899.00-23085.35
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20824.00-18725.00
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 21112.65-18833.20
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาญี่ปุ่น 21922.55-18745.80
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 20426.10-18912.65
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 22201.40-18725.60
               พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 23991.95- 20537.55

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16855.70-14808.75
               สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 15272.75-13766.40
               สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 16013.20-13653.10
               สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18831.95-14891.25
               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17011.75-15070.60
               สาขาวิชาสถิติ 18812.50- 15240.40
               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17194.00-15482.50
               สาขาวิชาเคมี 17861.75-15562.45
               สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 16642.95-14623.10
               สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 15657.50-13858.70
               สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 16575.65-14977.35
               สาขาวิชาฟิสิกส์ 16903.45-14799.60
               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 16839.85-13961.25
               สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 16598.75-14249.05
               สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 15069.15-14128.75

คณะวิศวกรรมศาสตร์

               สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 18498.60-16682.05
               สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 18889.45-16408.10
               สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 19294.65-15984.75
               สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 19990.15-17325.00
               สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18758.65-16192.50
               สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21045.55-17517.50
               โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) 18477.35-15124.95
               โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) 19562.45-14062.50

คณะแพทยศาสตร์


               สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 21861.30-19092.50

คณะสหเวชศาสตร์

               สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20718.25-18572.40
               สาขาวิชากายภาพบำบัด 18938.05-18179.90
               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 17249.60-16217.50

คณะทันตแพทยศาสตร์ 23753.15-23043.80

คณะพยาบาลศาสตร์ 19646.60-18314.45

คณะศิลปกรรมศาสตร์

               สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (รูปแบบที่ 1) 18887.15-18731.90
               สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (รูปแบบที่ 2) 20521.85-18077.60
               สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง 16398.55-12174.55
               สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง 18035.60-11577.00

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

               สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ) พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 22650.65-20739.85
               สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 24082.95-21618.20
               สาขาวิชาการผังเมือง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 22880.70-19837.50
               สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 22078.65-20198.75
               สาขาวิชาสถาปัตยกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศิลปศาสตร์ แบบที่ 1 22918.45-20311.70

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19101.40-16906.65

คณะเภสัชศาสตร์ 19950.70-19215.00

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) นานาชาติ วศ.บ.

               สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 18945.35-13724.10
               สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 18607.60-14375.00
               สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีฯ 19126.25-14166.35
               สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16169.45-12802.25
               สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17515.70-15990.25
               สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการฯ (รูปแบบที่ 1) 17296.10-13303.50

          และในส่วนของคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56 ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นั้น น้อง ๆ สามารถ เช็กคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56 ได้ที่นี่เลยค่ะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
, สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
เช็กคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56 โพสต์เมื่อ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:48:14 4,018 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เช็กคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP