x close

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนะนำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ  จึงเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการผลิตกำลังคนด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุขประเทศ  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบกับปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม 5 คณะ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นแหล่งฝึกฝนทักษะการปฏิบัติให้ทุกคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นจุดแข็งในการใช้แนวการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนรู้ (problem-based learning) มาใช้เป็นแนวทางให้กับคณะเภสัชศาสตร์ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการในลักษณะบูรณาการ และสหวิทยาการในกลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพมากยิ่งขึ้น

             ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555  มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2555 และในการประชุมสภาครั้งที่  8/2555 วันที่ 20 สิงหาคม 2555 มีมติให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) คณะเภสัชศาสตร์


หลักสูตรการศึกษา

 ระดับปริญญาตรี   

          หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

                   - สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences)


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

             คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
             เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
             อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

             เว็บไซต์ : www.pharm.tu.ac.th


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เมื่อ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:59:18 5,139 อ่าน
TOP